fbpx

Shopping Cart

 • No products in the cart.

HOME OF FASHION Kft. általános szerződési feltételei

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés 3
 2. Fogalom meghatározások 3
 3. Általános tudnivalók 4
 4. Az Üzemeltető és a Fogyasztó között kötött szerződésekről általánosan 8
 5. Általános szerződési feltételek célja, hatálya 9
 6. A megrendelhető Termékek körei általánosságban 10
 7. A megrendelhető Termékek kategóriái 12
 8. A Weboldalról történő megrendelés általános szabályai 14
 9. A megrendelés menete általánosságban 17
 10. Eltérés a megrendelés általános menetétől 20
 1. Egyedi Termék 20
 2. Törzsvásárlói státusz 21
 3. Kuponkód 21
 4. Raktáron nem lévő Termék 22
 5. Az utánvétes vásárlás 22
 6. A banki átutalás 22
 7. Személyes átvételkor történő fizetés 23
 8. Egyéb eset 24
 1. Regisztráció és bejelentkezés a Weboldalra 24
 2. A teljesítés 25
 3. Panaszkezelés rendje 25
 4. Elállás (felmondás) joga 27
 1. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról 27
 2. Az elállás joghatásai 28
 3. A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket (45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 27. §) 29
 4. A Fogyasztót megillető (indokolás nélküli) elállási jog alóli kivételek 30
 5. A Fogyasztót megillető elállás hatása a járulékos szerződésekre 32
 1. Jótállás 32
 2. Szavatosság – Kellékszavatosság: tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 33
 3. Szavatosság – Termékszavatosság 34
 4. A szavatossági igény esetén történő eljárás 35
 5. Irányadó jogszabályok 36
 6. Vegyes Rendelkezések 36
 1. sz. Melléklet: KÉRELEM békéltető testületi eljárás lefolytatására 38
 2. sz. Melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat minta 41
 3. sz. Melléklet: Törzsvásárlói szabályzat 42
 1. Bevezetés
 1. A  https://homeoffashion.shop/  (továbbiakban: „Home of Fashion”)  weboldal üzemeltetője, a Home of Fashion  Kft. ezúton hívja fel valamennyi látogatójának  figyelmét, hogy amennyiben a weboldalt tovább    kívánja használni, vagy a weboldalon keresztül fogyasztója kíván lenni a weboldalt üzemeltetőnek,
  1. úgy figyelmesen olvassa el
   1. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), valamint az
   2. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot,
  2. és kizárólag abban az esetben használja tovább a weboldalt, és
  3. kizárólag   abban az esetben   vegye igénybe/rendelje   meg a weboldal üzemeltetőjének      weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásait   és/vagy Termékeit, amennyiben az ÁSZF minden pontjával  egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve, valamint     az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot megértette és elfogadta.
 1. Tekintettel arra, hogy a hatályos Polgári Törvénykönyv 6:78. § 1. bekezdése szerint  az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója    lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően  megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta, a Weboldal Üzemeltető kinyilvánítja, hogy    felhívja leendő ügyfelei figyelmét arra, hogy a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek elérhetőek a https://hrvt.hu/hu/ weboldalon.
 1. Ügyfél   a Weboldal   további használatával,   különösen a Weboldalon keresztül      történő megrendeléssel, vagy  a weboldalra történő regisztrációval  kijelenti, hogy a mindenkor hatályos általános  szerződési feltételeket megismerte, megértette,    és magára nézve kötelezően elfogadta.

2. Fogalom meghatározások

 1. A mindenkor hatályos általános szerződési feltételekben használt kifejezések, fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:
 1. Üzemeltető vagy Vállalkozás
  1. neve: Home of Fashion Kft.
  2. székhelye: 1118 Bp., Bakator u 13.
  3. cégjegyzékszám: 01-09-335252
  4. adószáma: 26615408-1-43

e)    képviselője: Farkas Ildikó

f)    telefonszáma: (06-30) 249-43-39

g)    számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

h)    bankszámlaszám: 11705008-22533034-00000000

 1. weboldal címe: https://homeoffashion.shop/
 2. e-mail címe: hof@homeoffashion.hu
 3. kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
 4. bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 5. számára  tárhelyet  biztosító szolgáltató  megnevezése és székhelye: Velvel     Kft., székhely: 3593 Hejőbába     Széchenyi u 21, cégjegyzékszám: 05-09-017627, www.velvel.hu
 1. Fogyasztó    vagy Ügyfél:    a mindenkor hatályos    általános szerződési feltételek alanya, aki
  1. a weboldalra regisztrált természetes személy, és/vagy
  2. a weboldalon keresztül Terméket és/vagy szolgáltatást megrendelő természetes személy.
 1. Felek: az Üzemeltető és a Fogyasztó együttesen.
 1. Termék:  minden ingó  dolog, amelyet  az Ügyfél a weboldalon  keresztül megrendelhet.
 1. Szolgáltatás: a fogyasztói szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tárgya, amelyet  a Fogyasztó a Weboldalon keresztül megrendelhet, ha ilyen a Weboldalon elérhető.
 1. Szolgáltatás   nyújtására irányuló   szerződés: olyan fogyasztói   szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek.
 1. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és  a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya,  a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél.
 1. Weboldal: a https://homeoffashion.shop/ weboldal és minden aloldala,
  1. ideértve  annak olyan  felületét, amelyen  keresztül az ügyfél  a weboldalra beregisztrálthat, beléphet, vagy
  2. amelyen       keresztül  az ügyfél      Termékekről és/vagy szolgáltatásokról   tájékozódhat, azokat virtuális kosarába téve megrendelheti, vagy
  3. megrendeléseit és személyes adatait módosíthatja, törölheti, és
  4. amelyet     az Üzemeltető     a számára tárhelyet     biztosító szolgáltatón keresztül üzemeltet.

3. Általános tudnivalók

 1. Üzemeltető  felhívja a weboldal  látogatóinak, valamint  az Ügyfeleknek a figyelmét arra, hogy az Üzemeltető a 2011. évi CXII. tv. alapján

adatkezelőnek, a Fogyasztó pedig érintettnek minősül, így ennek tudatában kell az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot értelmezni.

 1. Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy az Üzemeltető
  1. a    fogyasztó    és a vállalkozás    közötti szerződések részletes szabályairól  szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 15.  pontja alapján, a hatályos, 2013. évi V. törvény (Ptk.)  8:1. § 1. bek. 4. pontja szerinti, tehát szakmája, önálló  foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró        személynek, röviden vállalkozásnak minősül, valamint arra, hogy
  2. a 2001. évi CVIII. (elektronikus kereskedelemről szóló) törvény 2.§

k. pontjában meghatározott szolgáltató is, hiszen az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt.

 1. Üzemeltető felhívja a figyelmet arra is, hogy a Fogyasztó
  1. a    fogyasztó    és a vállalkozás    közötti szerződések részletes szabályairól  szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2.  pontja alapján, a hatályos, 2013. évi V. törvény (Ptk.)  8:1. § 1. bek. 3. pontja szerinti, tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége  körén kívül eljáró természetes személy, valamint arra, hogy
  2. a 2001. évi CVIII. (elektronikus kereskedelemről szóló) törvény 2.§

v.  pontjában  meghatározott  fogyasztó is egyben,  aki önálló foglalkozásán   és gazdasági tevékenységén   kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

 1. Az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási    kötelezettségének – az egyértelműség és pontosság, valamint közérthetőség követelményének megfelelően, az alábbiak szerint tesz eleget:
 1. A  szerződés  szerinti Termék  lényeges tulajdonságairól  – az erre szolgáló adathordozót    is figyelembe véve – a megfelelő mértékben a Weboldalon található egyes Termékekre, valamint Termékkategóriákra      való kattintással kap a Fogyasztó tájékoztatást.
 1. A     Fogyasztó     panaszait az     Üzemeltetőnek címezheti,     a kapcsolattartási adatokat a jelen ÁSZF részletesen tartalmazza.
 1. A   fogyasztói   szerződés szerinti   szolgáltatásért/Termékért   járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről Fogyasztó a megrendelést megelőzően tájékoztatást kap a Weboldalon.
 1. Az   ellenszolgáltatás   összegén kívül felmerülő  költségekről, így különösen  a fuvardíjról vagy postaköltségről,    a vásárlás folyamata során – a megrendelés  megtételét megelőzően –

automatikus  tájékoztatást  kap a Fogyasztó  a Weboldalon, a fizetési/pénztár  szakaszba érkezéskor, forintban meghatározott összeg szerint.

 1. A  szerződés  megkötéséhez  a Felek számítógépes  elektronikus kapcsolatot  vesznek igénybe, amely biztosításáért,  illetőleg a honlap elérhetőségéért, tájékozódásra,    vásárlásra történő használatáért az Üzemeltető semmilyen  díjat nem számít fel, azonban a Weboldalt látogató Fogyasztó viseli a hozzáféréshez szükséges   saját használatú berendezéseinek és adatátviteli kapcsolatainak költségét.
 1. Telefonhívás  esetén az Üzemeltető  nem biztosít kedvezményes, vagy díjmentesített hívási lehetőséget.
 1. A   weboldal,   információs  rendszer biztonsági   foka megfelelő, használata    nem jelent rendkívüli kockázatot,    azonban a Fogyasztó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:
  1. használjon  vírus- és külső  jogosulatlan behatolás  védelmi szoftvereket friss adatbázissal,
  2. telepítse   az operációs   rendszer biztonsági   frissítéseit. A weboldalon  való vásárlás feltételezi az  Ügyfél részéről az internet technikai  és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 1. Üzemeltető  nem felelős  semmilyen kárért,  amely a Weboldalra való   csatlakozás miatt következett   be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe,   illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 1. A  45/2014.  (II.26.) Kormányrendelet  20. §-a szerint a Fogyasztót elállási  és felmondási jog illeti meg a szerződéskötést  követően az ott meghatározott határidőn belül,   mely határidejéről és egyéb feltételeiről   (különösen a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet  22. §-ában foglaltakról), valamint ugyanezen jogszabály 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat mintáról, ezen jogszabály 1. számú és 2. számú minta tájékoztatója alapján ad tájékoztatást  az Üzemeltető, amelyek mindenkor hatályos ÁSZF mellékleteinek tekintendők.
 1. A  45/2014.  (II.26.) Kormányrendelet  20. §-ában írt Fogyasztót illető   elállási és felmondási jog gyakorlása   esetén a Termék visszaküldésének költségét   a Fogyasztónak kell viselnie, az Üzemeltető nem vállalja e költségek viselését.
 1. A Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 26. §-ában írtak szerint  köteles megtéríteni az Üzemeltető ésszerű költségeit, ha

ugyanezen rendelet 13. § vagy 19. §-ában írt esetben a teljesítés megkezdését  követően gyakorolja a 20. §-ban meghatározott, indoklás nélküli elállási vagy felmondási jogát.

 1. A  fogyasztót  nem illeti meg  a 45/2014 (II.26.)  Kormányrendelet

20.  §-a szerinti  elállási vagy felmondási  jog e Kormányrendelet

20.  § (2)  bekezdésében  meghatározott,  de különösen a  jelen ÁSZF-ben – „A fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek” cím alatt – felsorolt esetekben.

 1. A Felek között kötött a 45/2014  (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozóan a kellékszavatosságra és a  Termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.)   Kormányrendelet 11. § (5) bekezdésére tekintettel, ezen jogszabály 3. számú mellékletében foglalt   tartalmat, mint tájékoztatást a jelen ÁSZF külön fejezeteiben adja meg.
 1. Az   értékesítés   utáni ügyfélszolgálat   és egyéb szolgáltatások, valamint   a jótállás fennállásáról és annak   feltételeiről szóló tájékoztatást az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben adja meg.
 1. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról   szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
 1. A   fogyasztó   kötelezettségeinek   szerződés szerinti  legrövidebb időtartama  a sérülés és/vagy hiány   miatti jelzést illetően az átvételkor   nyomban, a visszaküldést illetően 1 nap   (ez a haladéktalan fogalma alá vonható,  különös tekintettel a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet   24. § (1) bekezdésére is figyelemmel).
 1. A Fogyasztó az Üzemeltetőnek nem biztosít letétet, vagy egyéb pénzügyi biztosítékot.
 1. A    digitális    adattartalom   olyan módon  működik együtt   a hardverrel illetőleg  a szoftverrel, hogy az  elkészített Weboldal böngésző-független  módon működik együtt minden operációs rendszerrel.
 1. Üzemeltető       a panaszkezelés       módjaként elektronikus üzenetváltást,  ennek eredménytelensége esetén – azokban az ügyekben,       melyben szükségesnek ítéli – személyes kapcsolatfelvételén        alapuló panaszkezelést alkalmaz. Egyebekben a jelen ÁSZF Panaszkezelés rendje  c. fejezete az irányadó.
 1. Fogyasztó  fogyasztói jogvita  esetén a lakóhelye szerint  illetékes megyei békéltető  testület fordulat kérelem  benyújtásával. Üzemeltető ezúton    tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy    a békéltető testületek elérhetőségei a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon találhatóak  meg, továbbá, hogy a  kérelem megtalálható a jelen     ÁSZF mellékleteként. Egyebekben     a jelen ÁSZF Panaszkezelés rendje c. fejezete az irányadó

4. Az Üzemeltető és a Fogyasztó között kötött szerződésekről általánosan

 1. A    Weboldal    üzemeltetésének    elsődleges célja    a Ptk. 6:215. §    (1) bekezdése szerinti adásvételi  szerződés létrehozása az Üzemeltető,  mint eladó és a Fogyasztó, mint vevő között.
 1. Felek  a Weboldalon  keresztül Termékek  egyedi adásvételére vonatkozó szerződéseket  kötnek oly módon, hogy az Üzemeltető által  szolgáltatott információk alapján – a Fogyasztó  által tett ajánlat (azaz megrendelés) Üzemeltető  általi elfogadásával (írásbeli visszaigazolásával)   jön létre a szerződés.
 1. A  2. ponton  túl, a Felek  szolgáltatás nyújtására  irányuló szerződés(eke)t kötnek  vagy köthetnek oly módon, hogy az Üzemeltető által  szolgáltatott információk alapján, a Fogyasztó által  tett ajánlat (azaz megrendelés) Üzemeltető általi elfogadásával   (írásbeli visszaigazolásával) jön létre a szerződés
 1. A  Ptk.  6:63. §  (2) bekezdése  szerint a szerződés  létrejöttéhez a Feleknek  a lényeges és a bármelyikük  által lényegesnek minősített kérdésekben  való megállapodása szükséges.
 1. A   jelen   ÁSZF tartalmazza   az Üzemeltető által   – hatályos jogszabályok alapján   – lényegesnek minősített kérdésekben   való megállapodást, melyeket a Fogyasztó ilyenként a megrendelése leadásával elfogad.
 1. A fogyasztói szerződések határozott időre, mégpedig
  1. a      Fogyasztó      által megrendelt     Termékek tulajdonjogának szolgáltatására,   és a szerződésszerű pénzügyi teljesítésre   jönnek létre, vagy
  2. a    Fogyasztó    által megrendelt   szolgáltatás teljesítésére,    és a szerződésszerű pénzügyi teljesítésre jönnek létre,

ide   nem értve   az Üzemeltető   nem, késedelmes  vagy hibás teljesítéséből, szerződésszegéséből  származó, valamint a Fogyasztó igényérvényesítésére nyitva álló határidőket.

 1. A szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá.
 1. Az  általános  szerződési feltételeket  az Üzemeltető távollevők  között több szerződés megkötése  céljából egyoldalúan, a távollevők  közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a Felek egyedileg nem tárgyalták meg.
 1. Az   Üzemeltető   köteles megfelelő,   hatékony és hozzáférhető   technikai eszközökkel biztosítani,  és biztosítja is, hogy a Fogyasztó  az adatátviteli hibák azonosítását és kijavítását,  megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt  el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában a Fogyasztó megrendelése  nem minősülne szerződéses nyilatkozatnak, hivatkozva a 2001. évi CVIII. tv. 6. § (1) bekezdésére.

10. Üzemeltető  az adatátviteli hibák azonosítását és  kijavítását a Fogyasztó a Weboldalon, a megrendelés elektronikus úton történő elküldése előtt tudja elvégezni olya módon, hogy a megrendelés megerősítésére csak a fentiek újbóli áttekintése után van mód.

5. Általános szerződési feltételek célja, hatálya

 1. Az    elektronikus    úton megkötött    szerződés a weboldalon    keresztül, elektronikusan tett   megrendelés és annak visszaigazolásával   jön létre, amelynek tényleges tartalmát a megrendelés és a visszaigazolás, valamint jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések jelentik, a Fogyasztó és az Üzemeltető között nem jön létre írásbeli szerződés.
 1. A    megrendelés    és visszaigazolás    archiválásra kerül a    vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági    Szabályzat alapján úgy, hogy az utólagosan visszakereshető. A szerződéskötés nyelve magyar.
 1. Weboldalon   keresztül történő   vásárlás esetén tehát   jellemzően olyan, távollevők  között kötött szerződés jön létre,  amelyet a szerződés szerinti Termék nyújtására  szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű   fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése   érdekében a szerződő Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt, azaz olyan eszközt, amely alkalmas a   felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére, alkalmaznak.
 1. A  Weboldalon  keresztül történő  vásárlás tekintetében  ilyen, a távollevők közötti   kommunikációt lehetővé tevő eszköz   az elektronikus, internetes kapcsolat, és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
 1. A mindenkor hatályos általános szerződési feltételek célja és tárgya a Felek között, a Weboldalon keresztül történő megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő    fogyasztói szerződés feltételeinek rögzítése, a jogviszony

szabályozása,  figyelemmel a vonatkozó  jogszabályi környezetre, különös figyelemmel a Fogyasztó érdekeire és jogszabályokból eredő jogaira.

 1. Amennyiben    a mindenkor    hatályos általános    szerződési feltételek betartásra   kerülnek a megrendelés során,  és létrejön a fogyasztói szerződés   (ideértve a szolgáltatás nyújtására irányuló   szerződést is), a Fogyasztónak fizetési,      az Üzemeltetőnek a megrendelt szolgáltatás(ok)/Termék(ek)        határidőben történő szerződésszerű teljesítésére/leszállítására vonatkozó kötelezettsége keletkezik.
 1. Az általános szerződési feltételek tárgyi hatálya kiterjed
  1. a Weboldalon elérhető, megrendelhető Termékekre;
  2. a Weboldalon elérhető, megrendelhető Szolgáltatásokra;
  3. a fogyasztói és szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésekre;
  4. a  Weboldalon  keresztült történő  szerződéskötés (megrendelés  és visszaigazolás) lépéseire, feltételeire;
  5. a teljesítés, valamint   a Weboldal működésével, a jótállással, termék- és kellékszavatossággal kapcsolatos szabályokra;
  6. az Üzemeltetőt, valamint a Fogyasztót megillető jogokra és terhelő kötelezettségekre,    valamint egyéb, jogszabályok által előírt tartalmakra.
 1. Az   általános   szerződési feltételek   időbeli hatálya: A jelen   általános szerződési feltételek 2018.  február 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
 1. Az általános szerződési feltételek személyi hatálya kiterjed az Üzemeltetőre és a Fogyasztóra.

10. Üzemeltető   jogosult egyoldalúan   módosítani az általános   szerződési feltételeket. A módosításokat az Üzemeltető azok hatályba lépése előtt 30 nappal a Weboldalon közzéteszi.

6.   A megrendelhető Termékek körei általánosságban

 1. A Fogyasztó által megrendelhető, megvásárolható Termékek köre,
  1. azok lényeges tulajdonságai,
  2. az egyes Termékek miniatürizált képe,
  3. rövid specifikációja,
  4. vonatkozó  jótállási időt  és annak alapja  (Üzemeltető által vállalt szerződéses, vagy jogszabályi jótállás)
  5. a  Termékre  vonatkozó szállítási  határidő (ha eltér a  jelen ÁSZF- ben meghatározott általános szállítási határidőtől), és
  6. 3.   fejezet   4. pont  a, c, d,   alpontjaiban meghatározottak   a Weboldalon találhatóak meg.
 1. Az  egyes  Termékekről  nagyobb kép,  valamint részletesebb  specifikációja, raktári    elérhetősége, és egyéb    adatai az adott Termék   linkjére (hivatkozására) kattintva, az egyedi Terméklapon érhetők el.
 1. Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy a Termékek megjelenített képei eltérhetnek   a valóságostól, azok kizárólag illusztrációként szerepelnek. Üzemeltető nem vállal  felelősséget a Weboldalon megjelenő kép és a Termék tényleges kinézete közötti különbözőség miatt.
 1. A     Termékek     leírása tartalmazhatja     az adott Termék méretét, anyagösszetételét,   egyéb ismertetőjegyét, amennyiben az információ releváns lehet a megrendeléshez, vagy a használathoz.
 1. A    Termékekre    vonatkozóan megjelenített    árak forintban értendők, tartalmazzák   a törvényben előírt áfát, azonban nem   tartalmazzák a szállítás díját, amely a    megrendelést megelőzően, fizetési/pénztár szakaszba  érkezéskor külön pontban, forintban kifejezve található  meg a Weboldalon.
 1. Amennyiben a Termékre vonatkozóan külön csomagolási vagy egyéb díj is felszámításra     kerülhet, úgy az a megrendelést megelőzően, a fizetési/pénztár szakaszba  érkezéskor külön pontban, forintban kifejezve található meg a Weboldalon.
 1. Az  árak,  ide értve  a csomagolás,  szállítás és egyéb,  a minden költséget fizetendő  végösszeget növelő díjakat is,  a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek mellékleteinek tekintendők.
 1. Üzemeltető  a Termékek árai,  valamint egyéb díjak  változtatásának jogát fenntartja   azzal, hogy a módosítás a Weboldalon   való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A  módosítás a már megrendelt Termékekre vonatkozó, minden költséget fizetendő végösszegét nem befolyásolja.
 1. Amennyiben    akciós ár  kerül bevezetésre,    Üzemeltető teljes körűen tájékoztatja   a Weboldal látogatóit, valamint a Fogyasztókat  az akció pontos tartalmáról és annak pontos időtartamáról.

10. Üzemeltető által forgalmazott valamennyi Termék magyar nyelvű leírással, ahol    szükséges, ott használati útmutatóval rendelkezik, melyet az Üzemeltető   a Termék kiszállításával egyidejűleg bocsát a Fogyasztó rendelkezésére, ha az korábban a Weboldalon nem érhető el.

11. A    Termékek   nem kizárólag    online, weboldalon    keresztül internetes, csomagküldő    kereskedelem keretén belül vásárolhatók    meg, van lehetőség személyes vásárlásra tekintettel  arra, hogy az Üzemeltető olyan ügyfélkapcsolati pontokat,    üzleteket, ahol a Termékek személyes megvásárlására  vagy a megvásárolt Termékek személyes átvételére lehetőséget biztosítana, működtet az alábbiak szerint:

Home of Fashion – Budapest

Cím: Bécsi utca 1-3. 1052 Budapest

Telefon: +36 20 580 4760

Hétfő-Péntek: 11:00 – 19:00

Szombat: 12:00-18:00

7.   A megrendelhető Termékek kategóriái

 1. Üzemeltető a Fogyasztók teljes körű tájékoztatásának céljával a Termékek kategóriáit   jogszabályok által megállapított jogok és kötelezettségek alapján az alábbiak   szerint kategorizálja azzal a megjegyzéssel, hogy előfordulhat, hogy bizonyos  kategóriákba  eső Termékek a  Weboldalon nem érhetőek el.
 2. Jótállás köteles Termékek: Bizonyos Termékkörökre jogszabály alapján, egy éves  kötelező jótállás (hétköznapi nevén: garancia) vonatkozik, amely a Fogyasztók   szempontjából igen kedvező. Lényege, hogy a vásárlástól számított egy éves  időtartam alatt a Termék meghibásodása esetén az eladót terheli a bizonyítási kötelezettség a tekintetben, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett. Amennyiben erre nem képes, úgy helyt kell állnia  a hibás teljesítésért. A Termékkörök a jótállás köteles Termékekről szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben itt elérhetőek, amely Termékek közül  kiemelendőek a következők tekintettel  arra, hogy az Üzemeltető értékesít ilyeneket:
  1. nemes  és félnemes  szőrmésbőrből készült  szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett
 1. Nem  jótállás  köteles Termékek:  Azon Termékekre, amelyek  nem esnek a jótállás köteles Termékekről szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá, a kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor az   Üzemeltető (vagy a gyártó vagy forgalmazó) vállalhat önkéntes (szerződéses) jótállást, továbbá a Fogyasztót megilletik a kellékszavatossági  jogok, amelyek tartalmáról a mindenkor hatályos ÁSZF részletesen rendelkezik. Üzemeltető már itt felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a nem jótállás köteles Termékek    esetében is a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el, továbbá hogy a teljesítéstől számított hat hónapon belül felismert hiba  esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az   Üzemeltető csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a Termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a Termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett. Egyéb szabályok a kellékszavatossággal kapcsolatban az ÁSZF későbbi pontjaiban kerültek meghatározásra.
 1. Akciós Termékek: A vonatkozó jogi előírások alapján az ilyen Termékekre is ugyanúgy    irányadóak a szavatosság, valamint a kötelező jótállás szabályai. Azonban  ha a Termék azért akciós, mert például valamilyen apró szépséghibája van, és erre   az Üzemeltető felhívta a Fogyasztó figyelmét, akkor ezen hiba miatt nincsen lehetőség kicseréltetni, kijavíttatni a    Terméket, de a Termék más – nem ismert – hibája esetében érvényesíthetőek a szavatossági jogok.
 1. Egyedi  Termékek:  Olyan nem előre gyártott  Termék, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék, amelyet    egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak. Ebbe a kategóriába tartozó Termékek vásárlása esetén fontos tudni, hogy a jogszabály rendelkezése szerint a Fogyasztót nem illeti meg az indoklás nélküli elállási jog, amely tényre az Üzemeltető köteles előzetesen felhívni a Fogyasztók figyelmét, amelyet ezúton, továbbá a Weboldalon megtesz
 1. Zárt    csomagolású    higiéniai Termékek:    Ebbe a kategóriába  tartozó Termékek vásárlása esetén  fontos tudni, hogy a jogszabály rendelkezése szerint  a fogyasztót nem illeti meg az indokolás nélküli elállási  jog, amely tényre az eladó köteles előzetesen felhívni a vásárlók  figyelmét. Higiéniai Termékekre azonban csak abban az esetben nem vonatkozik  az elállási jog, ha a Fogyasztó a Terméket védő zárt csomagolást felbontotta.
 1. Szolgáltatás       nyújtása (ideértve       a megrendelhető kiegészítő szolgáltatásokat,    vagy éppen a kuponokat is): A Fogyasztó nem gyakorolhatja   a felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében  a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Üzemeltető a teljesítést a  Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul   vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 1. A Weboldalról történő megrendelés általános szabályai
 1. A Megrendelés általános és főbb lépései:
  1. a Weboldalon elérhető Termék elektronikus kiválasztása (kattintással);
  2. mennyiség beállítása;
  3. a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat elfogadása;
  4. megrendelés megerősítése (megrendelés és adatok ellenőrzése, elektronikus elküldése az Üzemeltető irányába);
  5. a Fogyasztó részéről történő pénzügyi teljesítés.
 1. Az   Üzemeltető   köteles a Fogyasztó   megrendelésének megérkezését  a Fogyasztó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e  visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított – a szolgáltatás  jellegétől függő elvárható időn belül – de legkésőbb 48 órán belül a Fogyasztóhoz  nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttségtől, vagy a szerződéses kötelezettségek alól (2001. évi CVIII. tv. 6.

§ (2) bekezdés).

 1. A   leadott   megrendelést   követően Üzemeltető   rendszere először egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről a Fogyasztó számára, amely nem minősül visszaigazolásnak.

 1. A  megrendelések  feldolgozása, munkanapokon,  hétfőtől-péntekig 10:00-

17.00  óráig történik. Az  ezt követően, vagy szombaton és  vasárnap, vagy munkaszüneti napokon     beérkezett megrendelések feldolgozása     a következő munkanapon kezdődik meg. A    14:00 óráig beérkezett megrendelések még ugyanazon   a napon csomagolásra és átadásra kerülhetnek a szállítást  végző Partner számára. Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető a megrendelések feldolgozását nem automatikusan végzi, így a visszaigazolás sem automatikusan történik. Ezért megtörténhet az a nem kívánt eset, hogy a Fogyasztó megrendelésének visszaigazolása 48 órán túl történik   meg. Ebben az esetben a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttségtől, és ha a megrendelt Termékre nem tart igényt, úgy számára az általa megfizetett vételár és egyéb díjak teljes egészében visszajárnak.

 1. A megrendelés  befogadásáról, elfogadásáról, a  teljesítés megkezdéséről, a várható   szállítási határidőt is tartalmazó, az  automatikus tájékoztató üzenettől formailag  különálló értesítést küld az Üzemeltető a Fogyasztó számára, amely visszaigazolásnak minősül.
 1. Üzemeltető fenntartja a jogot a
  1. megrendelés visszautasítására (törlésére), vagy a
  2. már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes   egészében. Részben történő teljesítés visszautasítására kizárólag  a Fogyasztóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.
 1. A    megrendelés,    vagy annak visszaigazolása    akkor tekintendő az Üzemeltetőhöz,    illetőleg a Fogyasztóhoz megérkezettnek,    amikor az számára hozzáférhetővé válik (2001. évi CVIII. tv. 6. § (3) bekezdés).
 1. Fogyasztó kizárólagos felelőssége a szállítási adatok pontos megadása.
 1. Üzemeltető   ugyanakkor fenntartja   magának a jogot arra,   hogy a Fogyasztó megrendelés     során megadott adatainak valódiságáról meggyőződjön,   és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést visszautasítsa  (törölje), és/vagy a Fogyasztó megadott kapcsolati adatain keresztül – az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szerint – felvegye a kapcsolatot a Fogyasztóval az adatok egyeztetése céljával.

10. Üzemeltető   a szállítási adatok   pontatlanságából bekövetkező   károkért felelősséget nem vállal.

11. Üzemeltető a megrendelt Termékek szállítási idejére vonatkozó információit a Weboldal adott Termék leírásában határozza meg.

 1. Abban az esetben,  ha a szállítási idő  a Termék leírásában hiányzik, úgy a következő   módszert kell alkalmazni a szállítási idő   meghatározásával kapcsolatban:
 1. Üzemeltető   a megrendelt,   fizikailag tárgyiasult   Termék(ek)et szerződött futárszolgálattal,   vagy postai úton szállíttatja ki a Fogyasztó      által meghatározott címre, belföldön 3-5 munkanapon   belül. A Termékek kézbesítése munkanapokon történik, az esetek többségében  8-17 óra közötti időszakban. A Fogyasztót a kézbesítés várható időpontjáról    (három óra időintervallum pontossággal) a szerződött futárszolgálat megbízott  képviselője tájékoztatja a kiszállítás napján a reggeli órákban.
 1. Ha a megrendelt Termék várható érkezése a Fogyasztó számára nem  megfelelő, akkor a továbbiakban a futárszolgálattal tud újabb      időpontot egyeztetni a szerződött Fürgefutár ügyfélszolgálati      telefonszámán: 06-1-900-96-69, e-mailben info@furgefutar.hu email címen, vagy a webportálján keresztül a csomagszámra történő hivatkozással.
 1. A   Futárszolgálat   működése a megrendelt   termékkel kapcsolatban a következő:
 1. Amennyiben a csomag kézbesítése akadályba ütközik, a futár a megadott címen  hagyott értesítő nyomtatványon tájékoztat az első kézbesítési kísérletről.      Az első kézbesítési kísérlet meghiúsulása esetén a második és harmadik kézbesítési  kísérlet díjmentes.
 1. Az   értesítő   nyomtatványon   szerepel a futár   telefonszáma, a Fürgefutár  központi ügyfélszolgálat telefonszáma,  e-mail címe, melyen egyeztethető egy újabb  helyszín és időpont, ahol az átadás-átvétel  lebonyolítható. A Fürgefutár csapata nagyon rugalmas,   mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Fogyasztóhoz    a küldemény garantáltan eljusson a lehető leghamarabb.   Azonban a futárszolgálat munkatársai címről címre haladva érkeznek  el a címzetthez, ezért nem kérhető, hogy a futár érkezés előtt telefonáljon,  vagy külön egyeztessen a Fogyasztóval, emiatt célszerű olyan címet megadni, ahol  a Fogyasztó (vagy családtagja, munkatársa, ismerőse) napközben elérhető.
 1. Ha   az első   kézbesítés meghiúsul,   a Fürgefutártól kérhető   a csomag CsomagPontba történő  szállítása. A megrendelt áru CsomagPontba történő megérkezésekor email-ben a Fürgefutár értesítést   küld a Fogyasztónak, melyet követően csomagját

azonnal  átveheti.  Az értesítést  követően nyitvatartási  időben a csomag 4 munkanapon keresztül átvehető, ennek lejárta után a csomagot   külön jelzés nélkül a Fürgefutár visszaszállítja az Üzemeltető részére.  A csomagpontban való átvételről bővebb információ itt található: www.csomag.hu.

 1. Átvétel  megtagadása  esetén a Fürgefutár nem  végez második kézbesítési kísérletet,   a csomagot visszaküldi az Üzemeltető részére.
 2. A   csomagszám   ismeretében a   Fogyasztó nyomon   követheti megrendelt Termékét a www.furgefutar.hu weboldalon.
 3. Ha   a Fogyasztó   érdeklődni szeretne   a megrendelt Termék státusza  vagy a szállítás pontos időpontja  iránt erre lehetősége van munkanapokon  8.00 – 17.00 óra között a Fürgefutár alábbi számán: (+36 1) 900-96-69
 1. Az   Üzemeltető   a Fogyasztó,   mint érintett adatait   az Adatvédelmi és Adatbiztonsági    Szabályzat rendelkezéseinek messzemenő    betartása mellett továbbítja a szerződött futárszolgálat, vagy a posta felé.
 1. A    megrendelés    alapesetben a    Fogyasztó által  történő pénzügyi teljesítéssel  ér véget, amely az elektronikus  megrendelés elküldése vagy annak megerősítése  után azonnal megtörténik, szintén elektronikus  úton (standard fizetési mód).

9. A megrendelés menete általánosságban

 1. Fogyasztó   a megrendelését   a Weboldal látogatójaként,   vendégként, vagy a weboldalra regisztrált felhasználóként is megteheti.
 1. Fogyasztó – regisztráció hiányában – azzal  kezdheti meg a megrendelést, hogy virtuális  kosarába helyezi (kattintással) a kiválasztott  Termék(ek)et/ szolgáltatás(oka)t, az általa beállított mennyiségben.
 1. Fogyasztó  ugyanakkor a  megrendelés folyamata  során – saját döntése alapján  – létrehozhat olyan felhasználói  fiókot, amelyben a megrendelés során  megadott személyes adatai eltárolásra kerülnek.  A felhasználói fiók létrehozása könnyebbséget jelent    a Weboldalon történő ismételt vásárlások során; ekkor    a fiókba történő bejelentkezés esetén a Fogyasztónak a személyes adatait nem kell ismételten megadnia.
 1. Fogyasztó  bármikor megtekintheti  a virtuális kosár tartalmát  a vonatkozó ikonra, vagy linkre történő kattintással.
 1. Amennyiben  Fogyasztó további  szolgáltatást/Terméket  szeretne kosarába helyezni,    folytatja a szolgáltatások/Termékek    kosárba helyezését a megszokott módon.
 1. Amennyiben   Fogyasztó a   szolgáltatás/Termék   mennyiségét módosítani kívánja,  úgy beírja a kívánt mennyiséget  és a rendszer újrakalkulálja a minden költséget fizetendő végösszeget is.
 1. Amennyiben Fogyasztó már kosárba helyezett Terméket kíván eltávolítani, úgy rákattint az eltávolítást jelentő ikonra, vagy linkre.
 1. Amennyiben   Fogyasztó már   kosárba helyezett   szolgáltatást/Terméket kíván eltávolítani, úgy rákattint az eltávolítást jelentő ikonra, vagy linkre.
 1. Amennyiben  Fogyasztó nem  kíván több szolgáltatást/Terméket a  kosárba helyezni, úgy lehetősége van áttekinteni
  1. a virtuális kosarába helyezett szolgáltatásokat/Termékeket,
  2. azok egyedi és összesített, ÁFA-val növelt vételárát;
  3. vonatkozó egyéb díjakat (pl. szállítás, csomagolás);
  4. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és
  5. a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot.
 1. Amennyiben   Fogyasztó már  regisztrált felhasználó  a Weboldalon és a megrendelés  előtt, vagy megrendelés során a bejelentkezést  választja, úgy a regisztráció során megadott azonosító  és a hozzá tartozó jelszó segítségével a Weboldalra     beléphet és a megrendelés során felhasználhatja a már korábban megadott adatait.
 1. Bármelyik   módot is válassza   a Fogyasztó, a megrendelés   során az Üzemeltető rendelkezésére  kell bocsátania mindazokat, az Adatvédelmi és   Adatbiztonsági Szabályzatban meghatározott adatokat,   amelyek a megrendelés Üzemeltető részéről történő szerződésszerű   teljesítéséhez szükséges, így különösen azokat, amelyek a számla kiállításához,  és a Termék kiszállításához szükségesek (számlázási és szállítási adatok, kapcsolattartási adatok).
 1. Amennyiben Fogyasztó
  1. a kosarának tartalmát nem kívánja módosítani,
  2. a korábban megadott adatait áttekintette és jóváhagyta,
  3. a   mindenkor   hatályos Általános   Szerződési Feltételeket   és a mindenkor hatályos       Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot elolvasta, megértette és elfogadta (amelyet jelölni szükséges),
 1. döntött a hírlevélre történő feliratkozásról (ha van ilyen szolgáltatás és itt kíván erről dönteni),
 2. áttekintette az elérhető fizetési módokat és egyetértett legalább egy móddal, úgy
 3. a fentiek elfogadását kattintással megerősíti és elektronikus úton megküldi az Üzemeltető felé.
 1. A  megrendelés  megerősítésével  a Fogyasztó a fizetési/pénztár  szakaszba érkezik, ahol kiválasztható a fizetési mód.
 1. Az   Üzemeltető   a következő   fizetési módokat   biztosíthatja a Fogyasztó számára:
  1. Barion tárcával történő fizetés
  2. Utánvéttel történő fizetés
  3. Személyes átvétel és helyszínen történő pénzügyi teljesítés

15. Üzemeltető  a bankkártya, továbbá  az egyéb elektronikus úton  történő pénzügyi teljesítés elfogadásáról,  valamint a nála elérhető egyéb fizetési módokról   a Fogyasztót a Weboldalon, a megrendelés megerősítését megelőzően  tájékoztatja, amely tájékoztató a mindenkor hatályos ÁSZF mellékletének tekintendő.

16. A  standard  fizetési mód,  tehát a Barion  tárcával, bankkártyával  történő vásárlás esetén megnyílik  a Barion fizetési oldala, hogy azon  keresztül Fogyasztó a korábban jóváhagyott minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeget elektronikusan megfizethesse.

17. A    fizetés  megtörténtéről,    vagy sikertelenségéről    a Barion értesíti a Fogyasztót a megnyílt oldalon és egyéb módokon keresztül.

 1. Az   ebben   a szakaszban   megadott bankkártya   (ideértve a hitelkártya adatokat  is) adatok kezelését és bank felé  történő továbbítását a Barion rendszert üzemeltető a saját adatvédelmi szabályozása alapján végzi.
 1. A megrendelés beérkezéséről  Üzemeltető a mindenkor hatályos ÁSZF-ben meghatározott  módon, automatikusan értesíti a Fogyasztót, és az ÁSZF- ben  meghatározott módon feldolgozza a megrendelést és megteszi a szükséges lépéseket (pl. visszaigazolás).
 1. A   megrendelés   menetétől függetlenül,   Fogyasztó köteles a Terméket kézbesítéskor   nyomban, a kézbesítő előtt megvizsgálni, és   Terméken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés és/vagy   hiány esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés és/vagy  hiány esetén a csomagot

nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Üzemeltető nem fogad el.

10. Eltérés a megrendelés általános menetétől

 1. Bizonyos  esetekben,  például Termék,  vagy Termékek köre,  vagy egyes Fogyasztók,  vagy Fogyasztók adott köre,  vagy szállítási, vagy fizetési  mód esetén Üzemeltető eltérhet a  fent meghatározott általános megrendelési lépésektől,    amelyről a Weboldalon keresztül, a megrendelés    során tájékoztatja a Fogyasztót.
 1. Példálózó  felsorolással  élve, az Üzemeltető  eltérhet a megrendelés  fent meghatározott általános menetétől:
 1. olyan nem előre gyártott Termék esetében amelyet a Fogyasztó utasítása  alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amelyet egyértelműen  a Fogyasztó személyére szabtak (Egyedi Termék, ha az elérhető a weboldalon);
 2. amennyiben a Fogyasztó törzsvásárló;
 3. amennyiben a Fogyasztó kuponkódot használ;
 4. raktáron nem lévő Termék megrendelése esetén;
 5. utánvétes megrendelés esetében;
 6. banki átutalás esetén;
 7. személyes átvétel esetében;
 8. egyéb esetben.
 1. Ezekben  az esetben  előfordulhat,  hogy a minden  költséget tartalmazó fizetendő  végösszeg megfizetése nem a 11.  fejezetben meghatározott, standard fizetési móddal, vagy a megrendelés a megerősítéssel és nem a pénzügyi teljesítéssel ér véget, vagy a megrendelést egyéb, a Weboldalon meghatározott  módon megerősíteni szükséges, vagy egyéb más lépést kell tenni.
 1. Egyedi Termék
 1. Amennyiben  Üzemeltető lehetővé  teszi a Weboldalon Egyedi  Termék(ek) megrendelését, úgy   az Üzemeltető eltérhet a megrendelés   általános menetétől.
 1. Egyedi Termék vásárlása esetében az általános megrendelés folyamata a megrendelés   megerősítésével véget érhet, a megadott adatok az Üzemeltető számára elektronikus úton eljutnak, aki azokat feldolgozza.
 1. Feldolgozás   során Üzemeltető   a mindenkor hatályos   Adatvédelmi és Adatbiztonsági   Szabályzatban foglaltak alapján   kapcsolatba léphet a Fogyasztóval   annak kapcsolati adatain keresztül,    amennyiben az elengedhetetlenül szükséges, hogy
  1. a  megrendelést  pontosítsák, Fogyasztó  az igényeit részletesen feltárhassa az Üzemeltető előtt;
  2. a fizetési módot, ütemezést, szállítást/átvételt leegyeztessék.
 1. Amennyiben  Üzemeltető és  a Fogyasztó mindenben  megállapodtak, úgy Üzemeltető   a megrendelést visszaigazolja,  és megkezdődik a teljesítés mind  az Üzemeltető, mind pedig a Fogyasztó  oldaláról, utóbbi részéről a fizetési módnak és ütemezésnek megfelelően.
 2. Törzsvásárlói státusz
 1. Amennyiben   Üzemeltető lehetővé   teszi azt, hogy bizonyos   feltételek esetén a Fogyasztó törzsvásárolóvá  váljon, úgy a Törzsvásárló státuszú Fogyasztó az  Üzemeltető döntése alapján jogosulttá válik arra, hogy  a törzsvásárlói státuszból eredő kedvezményeit a  megrendelés során érvényesítse, ennek megfelelően például arra, hogy
  1. az általános megrendelés folyamata a megerősítéssel és elektronikus elküldéssel érjen véget, és/vagy hogy
  2. a standard fizetési mód helyett   más módon teljesítse fizetési kötelezettségét, és/vagy hogy
  3. az  ÁSZF-től  formailag különálló,  és a Fogyasztók számára  elérhető törzsvendég szabályzatban meghatározott kedvezményt kapjon.
 1. Fogyasztó   Törzsvásárlói   státuszt abban   az esetben kap,   amennyiben teljesíti az említett törzsvendég szabályzatban meghatározott feltételeket.
 1. Amennyiben   teljesíti, úgy   ebben az esetben   Fogyasztó egy egyedi számsort    tartalmazó törzsvásárlói kártyát    kap, amelynek számát a Weboldalon     keresztül történő megrendelés során,     vagy akár a megrendelést követően megadhatja    az Üzemeltető számára, hogy érvényesítse a Törzsvásárlói státuszból eredő kedvezményeit.
 1. Amennyiben   a Fogyasztó   a megrendelés  során kívánja megadni   a törzsvásárlói kártya     számát, úgy erre a   weboldal promóciós kód/ajándékutalvány kód/törzsvásárlói kód mező kitöltésével van mód.
 1. Kuponkód
 1. Amennyiben   Üzemeltető elektronikus   kuponkód rendszert üzemeltet   és Fogyasztó rendelkezik ilyen  kóddal, úgy az elektronikus megrendelés

menete  annyiban  változik, hogy  a megrendelés során  az erre a célra szolgáló felületen a Fogyasztó megadhatja azt.

 1. A  kuponkód  felhasználásával  a Fogyasztó jogosulttá  válik arra, hogy a kuponból eredő kedvezményeit a megrendelés során érvényesítse, ennek megfelelően például arra, hogy árengedményt vegyen igénybe.
 1. A    kuponkód    érvényességét    az Üzemeltető   rendszere ellenőrzi,    és érvényesség esetén az árengedményt a Weboldalon megjeleníti.
 1. Egyebekre a megrendelés általános menete vonatkozik.
 2. Raktáron nem lévő Termék

1.   Amennyiben Fogyasztó olyan Terméket kíván megrendelni, amely nincsen a megrendelés pillanatában raktáron, úgy – Üzemeltető döntése alapján – az  általános megrendelés folyamata a megerősítéssel véget érhet, és a megrendelés feldolgozását követő visszaigazolásban meghatározott módon    és határidőben kell a Fogyasztónak pénzügyi teljesítését megtennie, vagy a standard fizetési mód helyett más módon teljesítheti a pénzügyi kötelezettségeit.

 1. Az utánvétes vásárlás
 1. A  Weboldalon  meghatározott  Termékekre, vagy  esetekre vonatkozóan, vagy   egyes Fogyasztók, vagy Fogyasztók   köre számára Üzemeltető lehetővé teheti azt, hogy Fogyasztó a Terméket utánvéttel vásárolja meg.
 1. Utánvéttel történő vásárlás esetében az általános megrendelés folyamata a   megrendelés megerősítésével véget ér, a megadott adatok az Üzemeltető   számára eljutnak, aki azokat feldolgozza, és megteszi a szükséges lépéseket (pl. visszaigazolás).
 1. Visszaigazolt   utánvétes megrendelés   esetén az Üzemeltető szerződött futárszolgálattal,   vagy a posta segítségével szállíttatja ki Terméket   a Fogyasztó által megadott szállítási címre.
 1. A   Termék   átvétele  kizárólag úgy   lehetséges, hogy   a Fogyasztó a futárszolgálat   vagy posta megbízott személyének   – átvételi bizonylat kíséretében – kiegyenlíti annak értékét.
 1. Ebben az esetben a bizonylatot a számlával együtt kell megőrizni.
 1. A banki átutalás
 1. A  Weboldalon  meghatározott  Termékekre, vagy  esetekre vonatkozóan, vagy   egyes Fogyasztók, vagy Fogyasztók   köre számára Üzemeltető lehetővé teheti  azt, hogy Fogyasztó a Terméket banki átutalással,  előre, vagy a teljesítést követő utólagos átutalással vásárolják meg.
 1. A  banki  átutalással  történő vásárlás  esetében az általános  megrendelés folyamata a megrendelés megerősítésével  véget ér, a megadott adatok az Üzemeltető számára eljutnak,  aki azokat feldolgozza, és megteszi a szükséges lépéseket (pl. visszaigazolás).
 1. Visszaigazolt      előreutalásos megrendelés      során a Fogyasztó a visszaigazolásként   küldött értesítésben (díjbekérőben) értesül a fizetési feltételekről.
 1. A visszaigazoló értesítés (díjbekérő) minimális tartalma:
  1. fogyasztó szállítási és számlázási címe;
  2. rendelési azonosító;
  3. megrendelt termékek, azok ára, egyéb költségek;
  4. minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeg;
  5. Üzemeltető bankszámlaszáma;
  6. fizetési határidő.
 1. A minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeg bankszámlára történő befizetését követően a már kifizetett Termékeket az Üzemeltető szerződött futárszolgálattal,   postai úton továbbítja a Fogyasztó által megadott szállítási címre. A Fogyasztó a termékekkel egy időben kapja meg a már kifizetett Termékek számláját.
 1. Amennyiben   a fizetési  határidőt a Fogyasztó   elmulasztja, úgy azt az Üzemeltető elállásnak tekinti.
 1. Visszaigazolt utólagos banki átutalásos megrendelés esetén az Üzemeltető a  megrendelt Termék(ek)et kiszállítja, tehát a megrendelést teljesíti, majd ezt     követően a Fogyasztó banki átutalással teljesíti a fizetési kötelezettségét   a visszaigazolásnak megfelelően. Ebben az esetben a Termék tulajdonjoga a Fogyasztó által   történő pénzügyi teljesítésig az Üzemeltetőnél marad.
 1. Amennyiben    a fizetési   határidőt a Fogyasztó    elmulasztja, úgy az Üzemeltető  a leszállított Termék(ek)et visszakövetelni,  és a Fogyasztótól kártérítést követelni jogosult.
 1. Személyes átvételkor történő fizetés
 1. A  Weboldalon  meghatározott  Termékekre, vagy  esetekre vonatkozóan, vagy egyes Fogyasztók, vagy Fogyasztók   köre számára Üzemeltető

lehetővé    teheti azt,    hogy Fogyasztó   a Terméket az  üzemeltetett ügyfélszolgálati  ponton, helyszínen történő pénzügyi  teljesítéssel rendelje meg.

 1. Ebben  az esetben  az általános  megrendelés folyamata  a megrendelés megerősítésével  véget ér, a megadott adatok az  Üzemeltető számára eljutnak, aki azokat  feldolgozza, és megteszi a szükséges lépéseket  (pl. visszaigazolás).
 1. A   Termék   átvétele  kizárólag úgy   lehetséges, hogy   a Fogyasztó a visszaigazolásban  meghatározott helyszínen és időpontban/határidőben kiegyenlíti a megrendelés fizetendő végösszegét.
 1. Egyéb eset

1.   Üzemeltető  a fent felsorolt  alpontokban meghatározott  esetek különböző kombinációiban  lehetővé teheti azt, hogy Fogyasztó  a megrendelést a megerősítéssel tegye meg,  és fizetési kötelezettségének később tegyen eleget. Az ilyen esetről  az Üzemeltető a Weboldalon keresztül tájékoztatja a Fogyasztókat.

11. Regisztráció és bejelentkezés a Weboldalra

 1. A Weboldalra történő regisztrációt a Fogyasztó a megrendelés folyamata során   bármikor választhatja anélkül, hogy az addig virtuális kosarába helyezett Termékek és egyéb beállítások elvesznének.
 1. Weboldalra  történő regisztráció  során a Fogyasztó az  Adatvédelmi- és Adatbiztonsági   Szabályzatban is meghatározott   adatait adja meg az Üzemeltető  számára a következőkben meghatározott   céllal: adatok rögzítése, Fogyasztó számára     jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása,    érvényesítése, ellenőrzése, a Termékek megrendelésének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.
 1. Amennyiben  Fogyasztó a  Weboldalra regisztrál,  úgy a felhasználói fiók létrehozása   során egy azonosítót és jelszót kell megadnia,  amelyek a későbbiekben őt kellően azonosítják.
 1. Javasolt,  hogy a jelszó  legalább 8, de legfeljebb  16 karakterből álljon, kis és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket is tartalmazzon.
 1. Nem    javasolt    könnyen kitalálható    vagy személyéhez kötődő    jelszó használatát. Amennyiben a  felhasználói jelszavát elfelejti, a  regisztráció során megadott elektronikus    levelezési címére egyszer használható,

véletlenszerűen   generált belépési   jelszót küld az Üzemeltető,   amely segítségével elfelejtett jelszó   helyett újat tud megadni. Üzemeltető   a jelszavakat hozzá nem férhető, titkosított  formában tárolja, így az eredeti jelszót a vásárló részére nem tudja visszafejteni és megadni.

 1. Regisztráció során a Fogyasztó tudomásul veszi a mindenkor hatályos ÁSZF- et, valamint Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot.
 1. Fogyasztó  a Weboldalra  a regisztráció  során megadott azonosító  és a hozzá tartozó jelszó   segítségével léphet be a Weboldal   erre a célra kialakított felületén, és   a megrendelés során felhasználhatja a már korábban megadott adatait, vagy megváltoztathatja azokat.

12. A teljesítés

1.   Az Üzemeltető  – a fentiekben  már írtak szerint  – a szerződés létrejöttét követően   késedelem nélkül, de legkésőbb 30   napon belül köteles a Termék(ek)et a Fogyasztó  rendelkezésére bocsátani a hatályos Ptk. 6:220.

§ (1) bekezdése alapján.

13. Panaszkezelés rendje

 1. A   Weboldal   és az Üzemeltető   célja, hogy az Üzemeltető   valamennyi megrendelést megfelelő    minőségben, megfelelő mennyiségben,    a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett    teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen  panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 1. Üzemeltető  a szóbeli panaszt,  amelyet a Fogyasztó például   telefonon tehet, azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz  kezelésével nem ért egyet, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról  haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.
 1. Ha   a panasz   azonnali kivizsgálása   nem lehetséges, az Üzemeltető   a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel,   s annak egy másolati példányát haladéktalanul átadja/megküldi a Fogyasztónak.
 1. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető 14 napon belül írásban megválaszolja.
 1. Üzemeltető  a panaszt elutasító  álláspontját megindokolja.  Üzemeltető az 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a alapján a panaszról készült jegyzőkönyvet

és   a válasz   másolati példányát   5 évig megőrzi, s   azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 1. Fogyasztó  eljárást kezdeményezhet  a lakóhelye szerint területileg  illetékes járási hivatal előtt is.  Fogyasztó a járási hivatalokat a következő  linken találhatja meg: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista.
 1. A  járási  hivatalok  járnak el a  fogyasztóvédelmi  jogvitákban első fokon. Másodfokú      ügyekben országos illetékességgel      a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
 1. A  vonatkozó  kérelemnek tartalmaznia  kell a Fogyasztónak (Ügyfélnek)  és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az Ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
 1. A kérelemnek fentieken túl tartalmaznia kell:
  1. a  kérelemmel  érintett vállalkozás  nevét, valamint ha a  Fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
  2. a   feltételezett   jogsértéssel érintett   üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
  3. a    beadvány    tárgyának rövid    leírását a rendelkezésre    álló dokumentumokkal alátámasztva,        ideértve különösen a Vállalkozásnak  a Fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról  felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.
 1. Tekintettel  arra, hogy az  elsőfokú eljárás  illetékmentes, így  a kérelmen illetéket nem kell leróni.

11. Üzemeltető  felhívja a Fogyasztók  figyelmét arra is, hogy  a járási hivatalok fogyasztóvédelemmel  foglalkozó szakembereinél tanácsokat is  kérhetnek jogaikkal, termékszavatossággal és egyebekkel kapcsolatban.

12. Üzemeltető  nyitott arra, hogy  online vitarendezési platform  segítségével oldja meg az esetlegesen  felmerülő vitás kérdést. Az online vitarendezési platform elérhető a következő linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=H U

13. Fogyasztó  panasszal fordulhat  a fogyasztó lakóhelye  vagy tartózkodási helye  szerinti békéltető testülethez   is. Fogyasztó az illetékes békéltető testület       nevét és székhelyének postacímét megtudhatja       a http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html  oldalról.  A kérelem benyújtásához a jelen ÁSZF I. sz. melléklete használható.

14. Üzemeltető  az esetleges jogvitákat  elsődlegesen peren kívüli  egyeztetés útján kísérli meg rendezni.

 1. Bírósági   eljárás. Fogyasztó   jogosult a fogyasztói   jogvitából származó követelésének  bíróság előtti érvényesítésére polgári  eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről   szóló 2013. évi V. törvény, valamint a   Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

16. Ügyfél     a bírósági    hatáskörökkel és     illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

 1. Elállás (felmondás) joga
 1. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról

 1. A 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 20. §-a alapján a 11. § (1) bekezdés j.) pontjára  és (4) bekezdésére tekintettel az Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Fogyasztót, mint szerződő felet arról, hogy 14 napon belül jogosult elállni a szerződéstől, ha annak feltételei – tekintettel a megrendelhető Termékek körei – fennállnak.
 1. Az  elállási  határidő a  termék adásvételére  irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
  1. amelyen   a Fogyasztó   vagy a Fogyasztó   által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
  2. több  termék  szolgáltatásakor  attól a naptól számított  14 nap elteltével jár le, amelyen  a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt   a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
  3. több   tételből   vagy darabból   álló termék szolgáltatásakor, amelyen   a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által   megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik  személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
 1. Termék    meghatározott    időszakon belüli    rendszeres szolgáltatását    a Vállalkozás csak külön írásbeli  szerződés alapján vállalja, ez esetben  az elállási jog attól a naptól számított  14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó  vagy a Fogyasztó által megjelölt fuvarozótól eltérő  harmadik személy átveszi az első Terméket.
 1. Az  elállási  határidő szolgáltatás  nyújtására irányuló szerződés  esetében a szerződés megkötésének    napjától számított tizennégy napon    belül gyakorolhatja.
 1. Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 21.

§ (1) bekezdés alapján a fentiek szerint maradéktalanul eleget tett a 11. §

(1) bekezdés i.) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének, mégpedig  az említett jogszabály 1. számú mellékletében megtalálható minta alapján, ez  által a Fogyasztó számára nyitva álló elállási határidő nem hosszabbodik meg 12 hónappal.

 1. A  Fogyasztó  határidőben  gyakorolja elállási  jogát, ha a fent megjelölt határidő   lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.   E-mail-en keresztül történő jelzés esetén az e-mail  elküldésének időpontját, a postai úton írásban történő    jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi figyelembe az Üzemeltető.
 1. Ha  Ön, mint  Fogyasztó az  elállási jogával  élni kíván, elállási  szándékát tartalmazó egyértelmű    nyilatkozatát kérjük írásban juttassa    el az Üzemeltető részére:

Üzemeltető neve: Home of Fashion Kft.

székhely és postai cím: 1118 Budapest, Bakator u, 13 telefonszám: (06-20) 580 4760

e-mail: hof@homeoffashion.hu

 1. Szóban tett elállási nyilatkozatát a Fogyasztónak minden esetben írásban is meg kell erősítenie a fenti határidőn belül.
 1. Az elállás céljából a Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF–ben megjelölt, a   45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének megfelelő elállási/felmondási nyilatkozat mintát.

 1. Az elállás joghatásai
 1. Elállás esetén a fentebb leírt módon megkötött szerződés a szerződéskötés napjára  visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha      a fogyasztó meg sem rendelte volna a szolgáltatást/Terméket a Weboldalon.
 1. Ez azt jelenti, hogy a Fogyasztó köteles a megrendelt Terméket postai úton, futárszolgálat  segítségével visszajuttatni az Üzemeltető részére a Termék kézhezvételétől számított   14 napon belül. A Termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie.
 1. Üzemeltető  pedig köteles  haladéktalanul, de  legkésőbb az elállásról  való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Fogyasztó által kifizetett teljes

összeget  visszatéríteni,  azonban az Üzemeltető  a visszatérítést mindaddig visszatarthatja,  amíg vissza nem kapta a megrendelt Terméket,  vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte;  a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 1. A  visszatérítés  során az eredeti  ügylet során alkalmazott  fizetési móddal egyező fizetési módot kell alkalmazni, kivéve, ha a Fogyasztó a más fizetési mód  igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag  a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 1. A   Fogyasztót   terheli annak   bizonyítása, hogy   a fent hivatkozott   és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát a

22.   § (1)   (2) és (3)   bekezdésében meghatározottakkal   összhangban gyakorolta (45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. § (4) bekezdése). Tehát a Fogyasztót  terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát a nyilatkozat- minta felhasználásával, vagy  erre irányuló egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a Weboldalon keresztül (Üzemeltető az elállást visszaigazolni köteles) gyakorolta.

 1. Fogyasztó    köteles az    Üzemeltető számára    a Terméket indokolatlan késedelem    nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának    közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni    vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a   14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.
 1. Fogyasztó      kizárólag akkor      vonható felelősségre,      a Termékben bekövetkezett    értékcsökkenésért, ha az    a Termék jellegének, tulajdonságainak       és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 1. Jogszabály   szerint nem   felel a Fogyasztó   a fentiek szerinti szükséges használatot  meghaladó értékcsökkenésért, ha az Üzemeltető  a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11. § i.) pontjában  meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, azonban az Üzemeltető e jogszabály 1. számú melléklete alapján, jelen ÁSZF útján ennek eleget tett.
 1. A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket (45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 27. §)
 1. A  Fogyasztó  a 45/2014.  (II.26.) Korm.  rend. 20. §-a szerinti  joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:
 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha
 1. a  Vállalkozás  a 11. § (1)  bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt     tájékoztatási kötelezettségének nem   tett eleget (azonban ezeknek eleget tett   a mindenkor hatályos ÁSZF alapján), vagy
 1. a Fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének    megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta    előtt (tehát az elállásra megnyíló határidő előtt);
 1. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha
 1. a   Fogyasztó   nem adta kifejezett,   előzetes beleegyezését ahhoz,    hogy a teljesítés a 20.    § (2) bekezdésében meghatározott határidő (tehát az elállásra megnyíló határidő) lejárta előtt megkezdődjön,
 1. a   Fogyasztó   az i.) pont  szerinti beleegyezése   megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével  elveszti a 20. § szerinti jogát (tehát elállás jogát), vagy
 1. a     Vállalkozás     elmulasztotta  megadni a 12.     § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást.

d. A Fogyasztót megillető (indokolás nélküli) elállási jog alóli  kivételek

 1. A   teljes   körű tájékoztatás   kedvéért, Üzemeltető   ezúton tájékoztatja a Fogyasztókat  arról, hogy mely  esetekben nem illeti  meg őket az indoklás nélküli   elállás joga   – felsorolva minden   esetet, közöttük olyanokat   is, amelyek  – tekintettel  a Weboldalon keresztül  megrendelhető Termékek köreire,  – nem alkalmazhatóak:
 1. a  szolgáltatás  nyújtására irányuló szerződés  esetében a szolgáltatás egészének   teljesítését követően, ha a vállalkozás   a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes   beleegyezésével kezdte meg, és a

fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 1. olyan  Termék vagy  szolgáltatás tekintetében,  amelynek ára, illetve díja a  pénzpiac vállalkozás által nem  befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében     meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 2. olyan  nem előre  gyártott Termék  esetében, amelyet  a fogyasztó utasítása  alapján vagy kifejezett  kérésére állítottak elő, vagy  olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen  a fogyasztó személyére szabtak;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
 4. olyan       zárt csomagolású       Termék tekintetében,     amely egészségvédelmi vagy higiéniai    okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan   Termék tekintetében,   amely jellegénél fogva   az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;
 6. olyan  alkoholtartalmú  ital tekintetében,  amelynek tényleges értéke a     vállalkozás által nem befolyásolható     módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek   áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak   meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított    harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan   vállalkozási   szerződés esetében,   amelynél a vállalkozás   a fogyasztó kifejezett kérésére  keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt       csomagolású     hang-, illetve       képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap,    folyóirat  és időszaki    lap tekintetében,    az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú  szolgáltatás  kivételével szállásnyújtásra  irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez    kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési  határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a     nem  tárgyi   adathordozón     nyújtott digitális     adattartalom tekintetében,  ha a vállalkozás a fogyasztó   kifejezett, előzetes beleegyezésével   kezdte meg a teljesítést, és  a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg      nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a  teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

e. A Fogyasztót megillető elállás hatása a járulékos szerződésekre

 1. Ha a kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 20. §-a szerinti elállási jog gyakorlása a járulékos szerződést is megszűnteti.
 1. A    Fogyasztó    ez esetben    az Üzemeltetőnek    a járulékos szerződés megszűntetéséből  eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a  szerződés megszűntetésével tőle egyéb költség   nem követelhető, kivéve a fenti jogszabály 23.    § (3) bekezdésében (költségesebb fuvarozási mód választás)   vagy 24. – 26. §-ában (Termék visszaküldésének közvetlen költsége,    jelleg, tulajdonság, működés megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenés) meghatározott eseteket.
 1. Az  Fogyasztó  és az Üzemeltető  közötti szerződések  részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

15. Jótállás

 1. Az   Üzemeltető   a Termékekre   szerződéses jótállást   vállalhat, vagy a Termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezési szerint kötelező jótállás vonatkozhat.  A Weboldalon a Termékeknél feltüntetésre kerül, hogy a Termék szerződéses és/vagy kötelező jótállás alá esik-e.
 1. A kötelező jótállás időtartama 1  (egy) év. A gyártó saját döntése alapján ennél  kedvezőbb jótállási időt is vállalhat, ez esetben a jótállás tartamára az lesz az irányadó.
 1. Üzemeltető  jótállás esetén  köteles a jótállás  időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint helytállni  a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés (azaz a Termék vásárlónak történő átadása) után keletkezett.
 1. A  jótállás  a jogosultnak  (elsősorban a Fogyasztónak)  jogszabályból eredő jogait nem érinti.
 1. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új   tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel (Üzemeltető) szemben.
 1. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a Termék Fogyasztó részére történő átadásával kezdődik.
 1. Ha   a jótállásra   kötelezett kötelezettségének   a jogosult felhívására – megfelelő  határidőben – nem tesz eleget, a jótállási  igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől    számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető   bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
 1. A   jótállásból   eredő igények   a Termék számlájával,   vagy a számla elektronikus  vagy papír alapú másolatával,  vagy a számla és a bizonylat együttesével érvényesíthetők.

16. Szavatosság – Kellékszavatosság: tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 1. Milyen esetben élhet ügyfél a kellékszavatossági jogával?
  1. Ügyfél    az Üzemeltető   hibás teljesítése   esetén a vállalkozással szemben     kellékszavatossági igényt érvényesíthet     a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 1. Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet a kellékszavatossági igénye alapján?
  1. Ügyfél  – választása  szerint – az alábbi  kellékszavatossági igényekkel élhet:  kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve,  ha az ezek közül az ügyfél által választott  igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára       más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve  nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére ügyfél is kijavíthatja,  illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 1. Milyen határidőben érvényesítheti ügyfél kellékszavatossági igényét?
  1. Ügyfél  köteles a  hibát annak  felfedezése után  haladéktalanul, de nem  később, mint a hiba felfedezésétől  számított kettő hónapon belül közölni.  Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a  szerződés

teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 1. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  1. Ügyfél   a Vállalkozással   szemben érvényesítheti   kellékszavatossági igényét.
 1. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  1. A   teljesítéstől   számított hat  hónapon belül a   kellékszavatossági igénye  érvényesítésének a hiba közlésén  túl nincs egyéb feltétele, ha Ügyfél   igazolja, hogy a Terméket, illetve a   szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás  nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az   Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

17. Szavatosság – Termékszavatosság

 1. Milyen esetben élhet ügyfél a Termékszavatossági jogával?
  1. Ingó   dolog (Termék)   hibája esetén ügyfél   – választása szerint – kellékszavatossági vagy Termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 1. Milyen jogok illetik meg ügyfelet Termékszavatossági igénye alapján?
  1. Termékszavatossági   igényként ügyfél kizárólag   a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 1. Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?
  1. A   Termék   akkor hibás,   ha az nem felel   meg a forgalomba hozatalakor  hatályos minőségi követelményeknek,  vagy pedig, ha nem rendelkezik  a gyártó által adott leírásban     szereplő tulajdonságokkal.
 1. Milyen határidőben érvényesítheti ügyfél Termékszavatossági igényét?
  1. Termékszavatossági     igényét ügyfél a     Termék gyártó általi forgalomba  hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.  E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 1. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti Termékszavatossági igényét?
  1. Termékszavatossági   igényét kizárólag az   ingó dolog gyártójával vagy   forgalmazójával szemben gyakorolhatja.   A Termék hibáját Termékszavatossági igény    érvényesítése esetén ügyfélnek kell bizonyítania.
 1. A   gyártó   (forgalmazó)   milyen esetben   mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól?
  1. A  gyártó  (forgalmazó) kizárólag  akkor mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   1. a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   3. a  Termék  hibája jogszabály  vagy kötelező hatósági  előírás alkalmazásából ered.
  2. A  gyártónak  (forgalmazónak)  a mentesüléshez elegendő  egy okot bizonyítania.
 1. A webshop üzemeltetője ezúton felhívja az ügyfelek szíves figyelmét, hogy ugyanazon   hiba miatt kellékszavatossági és Termékszavatossági igényt egyszerre, egymással        párhuzamosan nem érvényesíthetnek. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a  kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

18. A szavatossági igény esetén történő eljárás

 1. Fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződésben a Felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 1. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása.
 1. Az   Üzemeltető    a Fogyasztó   nála bejelentett   szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 1. A  jegyzőkönyv  másolatát haladéktalanul,  igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 1. Ha  az Üzemeltető  a Fogyasztó szavatossági  igényének teljesíthetőségéről annak   bejelentésekor nem tud nyilatkozni,   álláspontjáról – az igény elutasítása  esetén az elutasítás indokáról és a  békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
 1. Üzemeltető  a jegyzőkönyvet  az annak felvételétől  számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 1. Üzemeltetőnek   törekednie kell   arra, hogy a kijavítást   vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

19. Irányadó jogszabályok

 1. A   Weboldalon   keresztül történő   megrendelésre, vásárlásra   a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény1,  az elektronikus  kereskedelmi szolgáltatások,  az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások egyes   kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.   törvény (”Ektv.”), továbbá a fogyasztó és  a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól  szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
 1. Az   1. ponton   túlmutatóan, a   mindenkor hatályos   általános szerződési feltételekre,  továbbá az általános szerződési feltételek  alapján a Felek jogviszonyaira a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó.

20. Vegyes Rendelkezések

 1. Üzemeltető  nem vállal felelősséget  a tájékoztatók, technikai  ismertetők, leírások a beszállító,   vagy rajta kívül álló okok miatt   történő előzetes bejelentés nélküli változása,  vagy azok tartalmának ténybeli tévedései miatt.
 1. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálat a következő elérhetőségeken érhető el: weboldal: https://homeoffashion.shop

e-mail cím: hof@homeoffashion.hu telefonszám: (06-20) 580 4760

(hétköznap 11-19, szombaton 12-18 óra között)

Jelen ÁSZF-ben meghatározott ügyfélkapcsolati pontok, üzletek

 1. Ha  Üzemeltető  a szerződésben  vállalt kötelezettségét  azért nem teljesíti, mert   a szerződésben meghatározott   Termék nem áll rendelkezésére, köteles    erről a Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni,    valamint a Fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul,   de legkésőbb három napon belül visszatéríteni. E kötelezettség   teljesítése Üzemeltetőt nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 1. Üzemeltető  kötelezettsége  teljesítéséhez közreműködőt  jogosult igénybe venni. Ennek  jogellenes magatartásáért teljes  felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

1 Különösen a Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések

különös szabályai” fejezete 6:82. § – 6:85. §-ai, továbbá XXIV. fejezet (hibás teljesítés).

 1. Ha  a jelen  általános szerződési  feltételek bármely része  érvénytelenné, jogtalanná vagy   érvényesíthetetlenné válik, az  a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 1. Amennyiben    Üzemeltető az    általános szerződési    feltételek alapján megillető    jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás    elmulasztása nem tekinthető az adott jogról  való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás   csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat   esetén érvényes. Az, hogy az Üzemeltető egy alkalommal nem   ragaszkodik szigorúan az általános szerződési feltételek valamely lényegi  feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról,    hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 1. Üzemeltető  fenntart magának  minden jogot a Weboldal,  annak bármely részlete és    az azon megjelenő tartalmak,    valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok  bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a webshop üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.

Lezárva: 2018. február 1.

Üzemeltető: Home of Fashion Kft.

képviselője: Farkas Ildikó

 1. sz. Melléklet: KÉRELEM békéltető testületi eljárás lefolytatására

A békéltető testület adatai:

Név:
Székhely:.
Postacím:
Telefonszám:
E-mail:

A  kérelmező  (fogyasztó) adatai:

Név:
Cím:
Telefonszám:
E-mail:

(Amennyiben   a fogyasztó  meghatalmazott útján   jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást!)

Nyilatkozom,   hogy a panaszügy   rendezését az érintett   vállalkozással közvetlenül megkíséreltem,  az eredménytelenül végződött, és kérem az eljárás lefolytatását.

(Kérjük, hogy a megfelelő választ jelölje X-szel!) Igen Nem

Nyilatkozom,   hogy az ügyben   más békéltető testület   eljárását nem kezdeményeztem, közvetítői eljárás vagy polgári peres nincs folyamatban, jogerős ítélet nem született.

(Kérjük, hogy a megfelelő választ jelölje X-szel!) Igen Nem

A vállalkozás adatai:

Név (Cégnév):Home of Fashion Kft.
Székhely:1118 Budapest, Bakator u 13.
Telefonszám:(06-20) 580 47 60
E-mail:webshop@hrvt.hu

Panasz rövid leírása: (Pótlap becsatolásával bővíthető!)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Csatolom azokat az iratokat, amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozom, így különösen:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… valamint   közüzemi vagy pénzügyi szolgáltatási tevékenységet   folytató vállalkozás esetében az ügyfélszolgálati iroda elutasító nyilatkozatát.

Egyéb tények, amelyek az ügy eldöntése szempontjából fontosak:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

A tanács döntésére irányuló indítványom:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Az eljáró tanács tagjára vonatkozó jelölésem: (Mellékelt lista alapján)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Az  eljárásra  az 1997. évi  CLV tv. 20.§ (1)  bekezdése szerint a  fogyasztó lakóhelye vagy  tartózkodási helye szerinti  békéltető testület illetékes.  A fogyasztó kérelme alapján a   lakóhely vagy tartózkodási hely  szerint illetékes testület helyett a szerződés  teljesítésének helye szerint illetékes békéltető testület is eljárhat.

Az  illetékességet  a 20.§ (3) bekezdése  szerint a szerződés teljesítésének helyére  kívánom alapítani, a teljesítés helyét a következők  szerint jelölöm meg: …………………………………………………

(Csak  akkor kell  kitölteni, ha  nem a lakóhelye  vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület eljárását igényli.)

Dátum: …………………….

…………………….………………………….……………….. a békéltető testületi eljárást kezdeményező aláírása

 1. sz. Melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat minta

Címzett:

Név (Cégnév):Home of Fashion Kft.
Székhely:1118 Bp., Bakator utca 13
Telefonszám:(06-20)580 4760
E-mail:hof@homeoffashion.hu

Alulírott/alulírottak*  kijelentem/kijelentjük*,  hogy gyakorlom/gyakoroljuk*  a 45/2014. (II.26.)  Korm. rendeletből fakadó       elállási/felmondási* jogomat/jogunkat* az   alábbi termék/termékek* adásvételére, vagy az alábbi   szolgáltatás* nyújtására irányuló szerződés tekintetében   (termék vagy szolgáltatás leírása, meghatározása):

Szerződéskötés időpontja /átvétel* időpontja:    A fogyasztó(k) neve:    A fogyasztó(k) címe:   A fogyasztó(k) e-mail címe: _ A fogyasztó(k) aláírása:  

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt,   , _ (hely) (időpont)

Magyarázatok:

Elállni termék adásvételétől, felmondani szolgáltatás nyújtását lehet.

*-gal jelölt szövegrészek esetében aláhúzással jelölje a megfelelőt!

 1. sz. Melléklet: Törzsvásárlói szabályzat
 1. A  Home of Fashion  Kft. a jelen szabályzatban  meghatározott feltételek teljesítése esetén
  1. a fogyasztót törzsvásárlónak tekinti és
  2. számára törzsvásárlói kódot bocsát ki, továbbá
  3. az  erre  a célra  szolgáló nyilvántartási  rendszerbe rögzíti a fogyasztó Adatvédelmi-    és Adatbiztonsági Szabályzatban meghatározott adatait, továbbá
  4. a  jelen  szabályzat szerinti  kedvezményt biztosít számára  a fizetendő végösszegből.
 1. Jelen     szabályzat     hatálya kiterjed     minden fogyasztóra,   továbbá törzsvásárlóra.
 1. Jelen  szabályzat  2018. február  1. napján lép hatályba  és visszavonásig, vagy módosításig hatályban marad.
 1. A törzsvásárlóvá válás feltételei: nettó 300.000.- Ft. feletti vásárlás egy összegben.
 1. A törzsvásárlók számára biztosított kedvezmény mértéke: 10% kedvezmény a Termékek mindenkori árából (kivéve az akciós Termékek árait)
 1. A   törzsvásárló   elveszíti a jelen   szabályzat szerinti kedvezményeket   és Üzemeltető törli a törzsvásárlói   nyilvántartásból a következő feltételek bekövetkezése  esetén: törzsvásárló 6 hónapon keresztül nem vásárol az Üzemeltetőtől.
 1. Üzemeltető  fenntartja a  jogot, hogy a  törzsvásárlói szabályzatot  és/vagy törzsvásárlói státuszt,    és/vagy a korábban adott kedvezményeket megszüntesse,  vagy megváltoztassa. Ebben az esetben az Üzemeltető a törzsvásárlói szabályzat, státusz, vagy kedvezmények megszüntetése/megváltoztatása   előtt 1 hónappal írásban, elektronikus úton  jelezni köteles döntését a fogyasztók és törzsvásárlók  felé. A döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.
 1. Egyebekre,  így a törzsvásárlói  rendszerbe történő jelentkezés  és felvétel szabályaira a mindenkor    hatályos Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzat,   valamint a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

Lezárva: 2018. február 1.

Üzemeltető: Home of Fashion Kft.

képviselője: Farkas Ildikó


You don't have permission to register