Rendelj a webshopból vagy írj ránk egyedi igény esetén, bármit megvalósítunk!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Bevezetés

 

 1. A https://www.homeoffashion.shop/  (továbbiakban:  „Home of Fashion”)  weboldal  üzemeltetője,  a Home of Fashion Hungary Kft.  ezúton  hívja  fel  valamennyi  látogatójának  figyelmét, hogy    amennyiben    a    weboldalt    tovább    kívánja    használni,    vagy    a weboldalon keresztül fogyasztója kíván lenni a weboldalt üzemeltetőnek,
  1. úgy figyelmesen olvassa el
   1. a mindenkor        hatályos       Általános       Szerződési       Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), valamint az
   2. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot,
  2. és kizárólag abban az esetben használja tovább a weboldalt, és
  3. kizárólag abban   az   esetben   vegye   igénybe/rendelje   meg   a weboldal      üzemeltetőjének      weboldalon      keresztül      elérhető szolgáltatásait   és/vagy   Termékeit,   amennyiben   az   ÁSZF   minden pontjával  egyetért,  és  kötelező  érvényűnek  tekinti  magára  nézve, valamint     az     Adatvédelmi     és     Adatbiztonsági     Szabályzatot megértette és elfogadta.
 2. Tekintettel arra, hogy a hatályos Polgári Törvénykönyv 6:78. § 1. bekezdése szerint az  általános  szerződési  feltétel  akkor  válik  a  szerződés  részévé,  ha alkalmazója    lehetővé    tette,    hogy    a    másik    fél    annak    tartalmát    a szerződéskötést megelőzően  megismerje, és  ha  azt a  másik  fél  elfogadta, a    Weboldal    Üzemeltető    kinyilvánítja,    hogy    felhívja    leendő    ügyfelei figyelmét  arra,  hogy  a  mindenkor  hatályos  általános  szerződési  feltételek elérhetőek a https://hshop/ weboldalon.
 3. Ügyfél a   Weboldal   további   használatával,   különösen   a   Weboldalon keresztül      történő      megrendeléssel,      vagy      a      weboldalra      történő regisztrációval  kijelenti,  hogy  a  mindenkor  hatályos  általános  szerződési feltételeket    megismerte,    megértette,    és    magára    nézve    kötelezően elfogadta.
Fogalom meghatározások

 

 

A mindenkor        hatályos        általános         szerződési       feltételekben          használt kifejezések, fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

 

 1. Üzemeltető vagy Vállalkozás

neve: Home of Fashion Hungary Kft

székhelye: 1052 Bp., Bécsi u 1-3.

cégjegyzékszám: 01-10-041054

adószáma: 32360389-2-41

e) képviselője: Szebeni Magdolna Veronika

f) telefonszáma: (06-70) 309-32-62

g) számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Zrt

h) bankszámlaszám: 11600006-00000001-98410975

weboldal címe: https://homeoffashion.shop

e-mail címe: hof@homeoffashion.hu

kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

bejegyző bíróság        vagy        hatóság          megnevezése:            Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

számára tárhelyet  biztosító  szolgáltató  megnevezése  és  székhelye: Velvel     ,     székhely:     3593     Hejőbába     Széchenyi     u     21, cégjegyzékszám: 05-09-017627, www.velvel.hu

 

Fogyasztó vagy    Ügyfél:    a    mindenkor    hatályos    általános    szerződési feltételek alanya, aki

 1. a weboldalra regisztrált természetes személy, és/vagy
 2. a weboldalon keresztül Terméket és/vagy szolgáltatást megrendelő természetes személy.
 3. Felek: az Üzemeltető és a Fogyasztó együttesen.
 4. Termék: minden  ingó  dolog,  amelyet  az  Ügyfél  a  weboldalon  keresztül megrendelhet.
 5. Szolgáltatás: a fogyasztói szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tárgya, amelyet a  Fogyasztó  a  Weboldalon  keresztül  megrendelhet,  ha  ilyen  a Weboldalon elérhető.
 6. Szolgáltatás nyújtására   irányuló   szerződés:   olyan   fogyasztói   szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek.
 7. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a  tárolt  adatok  változatlan  formában  és  tartalommal  történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD,  a  memória  kártya,  a  számítógép  merevlemeze  és  az  elektronikus levél.
 8. Weboldal: a https://shop/ weboldal és minden aloldala,
  1. ideértve annak  olyan  felületét,  amelyen  keresztül  az  ügyfél  a weboldalra beregisztrálthat, beléphet, vagy
  2. amelyen keresztül       az       ügyfél       Termékekről       és/vagy szolgáltatásokról   tájékozódhat,  azokat  virtuális   kosarába   téve megrendelheti, vagy
  3. megrendeléseit és személyes adatait módosíthatja, törölheti, és
  4. amelyet az     Üzemeltető     a     számára     tárhelyet     biztosító szolgáltatón keresztül üzemeltet.
Általános tudnivalók

 

 1.  Üzemeltető felhívja  a  weboldal  látogatóinak,  valamint  az  Ügyfeleknek  a figyelmét      arra,     hogy    az        Üzemeltető      a                               évi        CXII.    tv.    alapján adatkezelőnek,           a     Fogyasztó       pedig       érintettnek        minősül,      így    ennek tudatában kell az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot értelmezni.
 2. Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy az Üzemeltető
  1. a fogyasztó    és    a    vállalkozás    közötti    szerződések    részletes szabályairól  szóló  45/2014.  (II.26.)    rendelet  4.  §  15.  pontja alapján,  a  hatályos,  2013.  évi  V.  törvény  (Ptk.)  8:1.  §  1.  bek.  4. pontja  szerinti,  tehát  szakmája,  önálló  foglalkozása  vagy  üzleti tevékenysége        körében        eljáró        személynek,        röviden vállalkozásnak minősül, valamint arra, hogy
  2. a 2001. évi CVIII. (elektronikus kereskedelemről szóló) törvény 2.§ pontjában meghatározott szolgáltató is, hiszen az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt.
 3. Üzemeltető felhívja a figyelmet arra is, hogy a Fogyasztó
  1. a fogyasztó    és    a    vállalkozás    közötti    szerződések    részletes szabályairól  szóló  45/2014.  (II.26.)    rendelet  4.  §  2.  pontja alapján,  a  hatályos,  2013.  évi  V.  törvény  (Ptk.)  8:1.  §  1.  bek.  3. pontja szerinti, tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége  körén  kívül  eljáró  természetes  személy,  valamint arra, hogy
  2. a 2001. évi CVIII. (elektronikus kereskedelemről szóló) törvény 2.§ pontjában meghatározott  fogyasztó   is  egyben,  aki  önálló foglalkozásán   és   gazdasági   tevékenységén   kívül   eső   célok érdekében eljáró természetes személy.
 4. Az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének    –    az    egyértelműség    és    pontosság, valamint közérthetőség követelményének megfelelően, az alábbiak szerint tesz eleget:
 • A szerződés  szerinti  Termék  lényeges  tulajdonságairól  -  az  erre szolgáló    adathordozót    is    figyelembe    véve    -    a    megfelelő mértékben a Weboldalon található egyes Termékekre, valamint Termékkategóriákra      való     kattintással      kap     a     Fogyasztó tájékoztatást.
 • A Fogyasztó     panaszait     az     Üzemeltetőnek     címezheti,     a kapcsolattartási adatokat a jelen ÁSZF részletesen tartalmazza.
 • A fogyasztói   szerződés   szerinti   szolgáltatásért/Termékért   járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről Fogyasztó a megrendelést megelőzően tájékoztatást kap a Weboldalon.
 • Az ellenszolgáltatás   összegén   kívül   felmerülő  költségekről,  így különösen    a    fuvardíjról    vagy    postaköltségről,    a    vásárlás folyamata   során  -   a  megrendelés  megtételét  megelőzően   -
 • automatikus  tájékoztatást  kap  a  Fogyasztó  a  Weboldalon,  a fizetési/pénztár  szakaszba  érkezéskor,  forintban  meghatározott összeg szerint.
 • A szerződés  megkötéséhez  a  Felek  számítógépes  elektronikus kapcsolatot  vesznek  igénybe,  amely  biztosításáért,  illetőleg  a honlap    elérhetőségéért,    tájékozódásra,    vásárlásra    történő használatáért  az  Üzemeltető  semmilyen  díjat  nem  számít  fel, azonban a Weboldalt látogató Fogyasztó viseli a hozzáféréshez szükséges   saját   használatú   berendezéseinek   és   adatátviteli kapcsolatainak költségét.
 • Telefonhívás esetén  az  Üzemeltető  nem  biztosít  kedvezményes, vagy díjmentesített hívási lehetőséget.
 • A weboldal,   információs   rendszer   biztonsági   foka   megfelelő, használata    nem    jelent    rendkívüli    kockázatot,    azonban    a Fogyasztó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:
 • használjon vírus-  és  külső  jogosulatlan  behatolás  védelmi szoftvereket friss adatbázissal,
 • telepítse az   operációs   rendszer   biztonsági   frissítéseit.   A weboldalon  való  vásárlás  feltételezi  az  Ügyfél  részéről  az internet  technikai  és  műszaki  korlátainak  ismeretét  és  a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 • Üzemeltető nem  felelős  semmilyen  kárért,  amely  a  Weboldalra való   csatlakozás   miatt   következett      Az   Ügyfelet   terheli   a számítógépe,   illetve   az   azon   található   adatok   védelmének kötelezettsége.
 • A 45/2014.  (II.26.)  Kormányrendelet    §-a  szerint  a  Fogyasztót elállási  és  felmondási  jog  illeti  meg  a  szerződéskötést  követően az   ott   meghatározott   határidőn   belül,   mely   határidejéről   és egyéb        feltételeiről        (különösen        a        45/2014.        (II.26.) Kormányrendelet  22.  §-ában  foglaltakról),  valamint  ugyanezen jogszabály 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat mintáról, ezen jogszabály 1. számú és 2. számú minta tájékoztatója alapján ad tájékoztatást  az  Üzemeltető,  amelyek  mindenkor  hatályos  ÁSZF mellékleteinek tekintendők.
 • A 45/2014.  (II.26.)  Kormányrendelet    §-ában  írt  Fogyasztót illető   elállási   és   felmondási   jog   gyakorlása   esetén   a   Termék visszaküldésének   költségét   a   Fogyasztónak   kell   viselnie,   az Üzemeltető nem vállalja e költségek viselését.
 • A Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 26. §-ában írtak szerint köteles  megtéríteni  az  Üzemeltető  ésszerű  költségeit,  ha
 • ugyanezen rendelet 13. § vagy 19. §-ában írt esetben a teljesítés megkezdését  követően  gyakorolja  a  20.  §-ban  meghatározott, indoklás nélküli elállási vagy felmondási jogát.
 • A fogyasztót  nem  illeti  meg  a  45/2014  (II.26.)  Kormányrendelet
 • §-a szerinti  elállási  vagy  felmondási  jog  e  Kormányrendelet
 • § (2)  bekezdésében  meghatározott,  de  különösen  a  jelen ÁSZF-ben - „A fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek” cím alatt - felsorolt esetekben.
 • A Felek között kötött a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozóan a kellékszavatosságra és a  Termékszavatosságra  vonatkozó  jogszabályi  kötelezettségről az   Üzemeltető   a   45/2014.    (II.26.)   Kormányrendelet      §   (5) bekezdésére tekintettel, ezen jogszabály 3. számú mellékletében foglalt       tartalmat,    mint    tájékoztatást    a    jelen    ÁSZF    külön fejezeteiben adja meg.
 • Az értékesítés   utáni   ügyfélszolgálat   és   egyéb   szolgáltatások, valamint   a   jótállás   fennállásáról   és   annak   feltételeiről   szóló tájékoztatást az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben adja meg.
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló   törvény   szerinti   magatartási   kódex   nem   áll rendelkezésre.
 • A fogyasztó   kötelezettségeinek   szerződés   szerinti   legrövidebb időtartama   a   sérülés   és/vagy   hiány   miatti   jelzést   illetően   az átvételkor   nyomban,   a   visszaküldést   illetően   1   nap   (ez   a haladéktalan    fogalma    alá    vonható,    különös    tekintettel    a 45/2014.   (II.   )   Kormányrendelet   24.   §   (1)   bekezdésére   is figyelemmel).
 • A Fogyasztó az Üzemeltetőnek nem biztosít letétet, vagy egyéb pénzügyi biztosítékot.
 • A digitális    adattartalom    olyan    módon    működik    együtt    a hardverrel  illetőleg  a  szoftverrel,  hogy  az  elkészített  Weboldal böngésző-független  módon  működik  együtt  minden  operációs rendszerrel. 
 • Üzemeltető a       panaszkezelés       módjaként       elektronikus üzenetváltást,  ennek  eredménytelensége  esetén  –  azokban  az ügyekben,       melyben       szükségesnek       ítéli       –       személyes kapcsolatfelvételén        alapuló        panaszkezelést        Egyebekben  a  jelen  ÁSZF  Panaszkezelés  rendje  c.  fejezete  az irányadó.
 • Fogyasztó fogyasztói  jogvita  esetén  a  lakóhelye  szerint  illetékes megyei    békéltető    testület    fordulat    kérelem    benyújtásával. Üzemeltető    ezúton    tájékoztatja    a    Fogyasztókat,    hogy    a békéltető     testületek        elérhetőségei               a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek                                 oldalon találhatóak  meg,  továbbá,  hogy  a  kérelem  megtalálható  a jelen     ÁSZF     mellékleteként.     Egyebekben     a     jelen     ÁSZF Panaszkezelés rendje c. fejezete az irányadó

 

Az Üzemeltető és a Fogyasztó között kötött szerződésekről általánosan
 1. A Weboldal    üzemeltetésének    elsődleges    célja    a        6:215.    §    (1) bekezdése  szerinti  adásvételi  szerződés  létrehozása  az  Üzemeltető,  mint eladó és a Fogyasztó, mint vevő között.
 2. Felek a  Weboldalon  keresztül  Termékek  egyedi  adásvételére  vonatkozó szerződéseket  kötnek  oly  módon,  hogy  az  Üzemeltető  által  szolgáltatott információk  alapján  -  a  Fogyasztó  által  tett  ajánlat  (azaz  megrendelés) Üzemeltető   általi   elfogadásával   (írásbeli   visszaigazolásával)   jön  létre   a szerződés.
 3. A   ponton  túl,  a  Felek  szolgáltatás  nyújtására  irányuló  szerződés(eke)t kötnek  vagy  köthetnek  oly módon, hogy  az Üzemeltető által  szolgáltatott információk  alapján,  a  Fogyasztó  által  tett  ajánlat  (azaz  megrendelés) Üzemeltető   általi   elfogadásával   (írásbeli   visszaigazolásával)   jön  létre   a szerződés
 4. A   6:63.  §  (2)  bekezdése  szerint a  szerződés  létrejöttéhez  a  Feleknek  a lényeges  és  a  bármelyikük  által  lényegesnek  minősített  kérdésekben  való megállapodása szükséges.
 5. A jelen   ÁSZF   tartalmazza   az   Üzemeltető   által   –   hatályos   jogszabályok alapján   –   lényegesnek   minősített   kérdésekben   való   megállapodást, melyeket a Fogyasztó ilyenként a megrendelése leadásával elfogad.
 6. A fogyasztói szerződések határozott időre, mégpedig
  1. a Fogyasztó      által      megrendelt     Termékek      tulajdonjogának szolgáltatására,   és   a   szerződésszerű   pénzügyi   teljesítésre   jönnek létre, vagy
  2. a Fogyasztó    által    megrendelt   szolgáltatás    teljesítésére,    és    a szerződésszerű pénzügyi teljesítésre jönnek létre, ide   nem   értve   az   Üzemeltető   nem,   késedelmes   vagy   hibás teljesítéséből, szerződésszegéséből  származó, valamint a  Fogyasztó igényérvényesítésére nyitva álló határidőket.
 7.  A szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá.
 8. Az általános  szerződési  feltételeket  az  Üzemeltető  távollevők  között  több szerződés  megkötése  céljából  egyoldalúan,  a  távollevők  közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a Felek egyedileg nem tárgyalták meg.
 9. Az Üzemeltető   köteles   megfelelő,   hatékony   és   hozzáférhető   technikai eszközökkel  biztosítani,  és  biztosítja  is,  hogy  a  Fogyasztó  az  adatátviteli hibák  azonosítását  és  kijavítását,  megrendelésének  elektronikus  úton  való elküldése  előtt  el  tudja  végezni.  Ilyen  lehetőség  hiányában  a  Fogyasztó megrendelése  nem  minősülne  szerződéses  nyilatkozatnak,  hivatkozva  a 2001. évi CVIII. tv. 6. § (1) bekezdésére.
 10. Üzemeltető az adatátviteli hibák azonosítását és kijavítását a  Fogyasztó  a Weboldalon, a megrendelés elektronikus úton történő elküldése előtt tudja elvégezni olya módon, hogy a megrendelés megerősítésére csak a fentiek újbóli áttekintése után van mód.

 

Általános szerződési feltételek célja, hatálya

 

 1. Az elektronikus    úton    megkötött    szerződés    a    weboldalon    keresztül, elektronikusan   tett   megrendelés   és   annak   visszaigazolásával   jön   létre, amelynek tényleges tartalmát a megrendelés és a visszaigazolás, valamint jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések jelentik, a Fogyasztó és az Üzemeltető között nem jön létre írásbeli szerződés.
 2. A megrendelés    és    visszaigazolás    archiválásra    kerül    a    vonatkozó Adatvédelmi    és    Adatbiztonsági    Szabályzat    alapján    úgy,    hogy    az utólagosan visszakereshető. A szerződéskötés nyelve magyar.
 3. Weboldalon keresztül   történő   vásárlás   esetén   tehát   jellemzően   olyan, távollevők  között  kötött  szerződés  jön  létre,  amelyet  a  szerződés  szerinti Termék  nyújtására  szervezett  távértékesítési  rendszer  keretében  a  Felek egyidejű   fizikai   jelenléte   nélkül   úgy   kötnek   meg,   hogy   a   szerződés megkötése   érdekében   a   szerződő   Felek   kizárólag   távollévők   közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt, azaz olyan eszközt, amely alkalmas a   felek   távollétében   –   szerződés   megkötése   érdekében   –   szerződési nyilatkozat megtételére, alkalmaznak.
 4. A Weboldalon  keresztül  történő  vásárlás  tekintetében  ilyen,  a  távollevők közötti   kommunikációt  lehetővé   tevő   eszköz   az   elektronikus,   internetes kapcsolat, és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
 5. A mindenkor hatályos általános szerződési feltételek célja és tárgya a Felek között, a Weboldalon keresztül történő megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő fogyasztói    szerződés    feltételeinek    rögzítése,    a    jogviszony szabályozása,  figyelemmel  a  vonatkozó  jogszabályi  környezetre,  különös figyelemmel a Fogyasztó érdekeire és jogszabályokból eredő jogaira.
 6. Amennyiben a    mindenkor    hatályos    általános    szerződési    feltételek betartásra   kerülnek   a    megrendelés    során,   és    létrejön    a    fogyasztói szerződés   (ideértve   a   szolgáltatás   nyújtására   irányuló   szerződést   is),   a Fogyasztónak         fizetési,         az         Üzemeltetőnek         a         megrendelt szolgáltatás(ok)/Termék(ek)        határidőben         történő         szerződésszerű teljesítésére/leszállítására vonatkozó kötelezettsége keletkezik.
  1. Az általános szerződési feltételek tárgyi hatálya kiterjed
  2. a Weboldalon elérhető, megrendelhető Termékekre;
  3. a Weboldalon elérhető, megrendelhető Szolgáltatásokra;
  4. a fogyasztói és szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésekre;
  5. a Weboldalon  keresztült  történő  szerződéskötés  (megrendelés  és visszaigazolás) lépéseire, feltételeire;
  6. a teljesítés,      valamint   a        Weboldal       működésével,         a     jótállással, termék- és kellékszavatossággal kapcsolatos szabályokra;
  7. az Üzemeltetőt, valamint a Fogyasztót megillető jogokra és terhelő kötelezettségekre, valamint    egyéb,    jogszabályok    által    előírt tartalmakra.
 7. Az általános   szerződési   feltételek   időbeli   hatálya:   A   jelen   általános szerződési  feltételek    február  1.  napjától  hatályos  és  visszavonásig hatályban marad.
 8. Az általános szerződési feltételek személyi hatálya kiterjed az Üzemeltetőre és a Fogyasztóra.
 9. Üzemeltető jogosult egyoldalúan   módosítani   az    általános   szerződési feltételeket. A módosításokat az Üzemeltető azok hatályba lépése előtt 30 nappal a Weboldalon közzéteszi.

 

A megrendelhető Termékek körei általánosságban
 1. A Fogyasztó által megrendelhető, megvásárolható Termékek köre,
  1. azok lényeges tulajdonságai,
  2. az egyes Termékek miniatürizált képe,
  3. rövid specifikációja,
  4. vonatkozó jótállási  időt  és  annak  alapja  (Üzemeltető  által  vállalt szerződéses, vagy jogszabályi jótállás)
  5. a Termékre  vonatkozó  szállítási  határidő  (ha  eltér  a  jelen  ÁSZF- ben meghatározott általános szállítási határidőtől), és
  6. fejezet   4.   pont   a,   c,   d,   alpontjaiban   meghatározottak   a Weboldalon találhatóak meg.
 2.  Az egyes  Termékekről  nagyobb  kép,  valamint részletesebb  specifikációja, raktári    elérhetősége,    és    egyéb    adatai    az    adott    Termék    linkjére (hivatkozására) kattintva, az egyedi Terméklapon érhetők el.
 3. Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy a Termékek megjelenített képei eltérhetnek a   valóságostól,   azok   kizárólag   illusztrációként   Üzemeltető  nem  vállal  felelősséget  a  Weboldalon  megjelenő  kép  és  a Termék tényleges kinézete közötti különbözőség miatt.
 4. A Termékek     leírása     tartalmazhatja     az     adott     Termék     méretét, anyagösszetételét,   egyéb   ismertetőjegyét,   amennyiben   az   információ releváns lehet a megrendeléshez, vagy a használathoz.
 5. A Termékekre    vonatkozóan    megjelenített    árak    forintban    értendők, tartalmazzák   a   törvényben   előírt   áfát,   azonban   nem   tartalmazzák   a szállítás    díját,    amely    a    megrendelést    megelőzően,    fizetési/pénztár szakaszba  érkezéskor  külön  pontban,  forintban  kifejezve  található  meg  a Weboldalon.
 6. Amennyiben a Termékre vonatkozóan külön csomagolási vagy egyéb díj is felszámításra kerülhet,     úgy     az     a     megrendelést     megelőzően,     a fizetési/pénztár  szakaszba  érkezéskor  külön  pontban,  forintban  kifejezve található meg a Weboldalon.
 7. Az árak,  ide értve  a  csomagolás,  szállítás  és  egyéb,  a  minden  költséget fizetendő  végösszeget  növelő  díjakat  is,  a  mindenkor  hatályos  általános szerződési feltételek mellékleteinek tekintendők.
 8. Üzemeltető a  Termékek  árai,  valamint  egyéb  díjak  változtatásának  jogát fenntartja   azzal,   hogy   a   módosítás   a   Weboldalon   való   megjelenéssel egyidejűleg  lép  hatályba.  A  módosítás  a  már  megrendelt  Termékekre vonatkozó, minden költséget fizetendő végösszegét nem befolyásolja.
 9. Amennyiben akciós    ár    kerül    bevezetésre,    Üzemeltető    teljes    körűen tájékoztatja   a   Weboldal   látogatóit,   valamint  a   Fogyasztókat  az   akció pontos tartalmáról és annak pontos időtartamáról.
 10. Üzemeltető által forgalmazott valamennyi Termék magyar nyelvű leírással, ahol szükséges, ott    használati    útmutatóval    rendelkezik,    melyet    az Üzemeltető   a   Termék   kiszállításával   egyidejűleg   bocsát   a   Fogyasztó rendelkezésére, ha az korábban a Weboldalon nem érhető el.
 11. A Termékek nem    kizárólag    online,    weboldalon    keresztül    internetes, csomagküldő    kereskedelem    keretén    belül    vásárolhatók    meg,    van lehetőség  személyes vásárlásra  tekintettel  arra, hogy az Üzemeltető  olyan ügyfélkapcsolati    pontokat,    üzleteket,    ahol     a    Termékek    személyes megvásárlására   vagy   a   megvásárolt   Termékek   személyes   átvételére lehetőséget biztosítana, működtet az alábbiak szerint:
  1. Home of Fashion - Budapest
  2. Cím: Bécsi utca 1-3. 1052 Budapest
  3. Telefon: +36 30 333 2079
  4. H: 10:00-17:00

   K: ZÁRVA

   Sz: 12:00-19:00

   Cs: 10:00-17:00

   P: 12:00-18:00

   Szo: 10:00-18:00

 

A megrendelhető Termékek kategóriái
 1. Üzemeltető a Fogyasztók teljes körű tájékoztatásának céljával a Termékek kategóriáit jogszabályok   által   megállapított   jogok   és   kötelezettségek alapján   az   alábbiak   szerint   kategorizálja   azzal   a   megjegyzéssel,   hogy előfordulhat,  hogy  bizonyos  kategóriákba  eső  Termékek  a  Weboldalon nem érhetőek el.
 2. Jótállás köteles Termékek: Bizonyos Termékkörökre jogszabály alapján, egy éves kötelező  jótállás  (hétköznapi  nevén:  garancia)  vonatkozik,  amely  a Fogyasztók   szempontjából   igen   kedvező.   Lényege,   hogy   a   vásárlástól számított  egy  éves  időtartam  alatt  a  Termék  meghibásodása  esetén  az eladót terheli a bizonyítási kötelezettség a tekintetben, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett. Amennyiben erre nem képes, úgy helyt kell állnia  a  hibás  teljesítésért.  A  Termékkörök  a  jótállás  köteles  Termékekről szóló  151/2003.  (IX. 22.) Korm. rendeletben  itt elérhetőek, amely Termékek közül  kiemelendőek  a  következők  tekintettel  arra,  hogy  az  Üzemeltető értékesít ilyeneket:
  1. nemes és  félnemes  szőrmésbőrből  készült  szőrmeruházati  termékek 50 000 Ft eladási ár felett
 3. Nem jótállás  köteles  Termékek:  Azon  Termékekre,  amelyek  nem  esnek  a jótállás köteles Termékekről szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá, a kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor az   Üzemeltető   (vagy   a   gyártó   vagy   forgalmazó)   vállalhat   önkéntes (szerződéses)       jótállást,       továbbá       a       Fogyasztót       megilletik       a kellékszavatossági  jogok,  amelyek  tartalmáról  a  mindenkor  hatályos  ÁSZF részletesen    Üzemeltető  már  itt  felhívja  a  Fogyasztó  figyelmét, hogy    a    nem    jótállás    köteles    Termékek    esetében    is    a    Fogyasztó kellékszavatossági   igénye   a   teljesítés   időpontjától   számított két  év alatt évül  el, továbbá  hogy  a teljesítéstől  számított  hat  hónapon  belül  felismert hiba  esetén  vélelmezni  kell  (úgy  kell  tekinteni),  hogy  a  hiba  oka  már  a teljesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első hat hónapban jelentkező   kellékhiány   miatti   felelősség   alól   az   Üzemeltető   csak   akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a Termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a Termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett. Egyéb szabályok a kellékszavatossággal kapcsolatban az ÁSZF későbbi pontjaiban kerültek meghatározásra.
 4. Akciós Termékek: A vonatkozó jogi előírások alapján az ilyen Termékekre is ugyanúgy irányadóak    a    szavatosság,    valamint    a    kötelező    jótállás szabályai. Azonban  ha  a  Termék  azért  akciós,  mert  például  valamilyen apró   szépséghibája   van,   és   erre   az   Üzemeltető   felhívta   a   Fogyasztó figyelmét, akkor ezen hiba miatt nincsen lehetőség kicseréltetni, kijavíttatni a    Terméket,    de    a    Termék    más    -    nem    ismert    -    hibája    esetében érvényesíthetőek a szavatossági jogok.
 5. Egyedi Termékek:  Olyan  nem  előre gyártott  Termék,  amelyet  a  Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék, amelyet    egyértelműen    a    Fogyasztó    személyére        Ebbe a kategóriába tartozó Termékek vásárlása esetén fontos tudni, hogy a jogszabály rendelkezése szerint a Fogyasztót nem illeti meg az indoklás nélküli elállási jog, amely tényre az Üzemeltető köteles előzetesen felhívni a Fogyasztók figyelmét, amelyet ezúton, továbbá a Weboldalon megtesz

 

 

 1. Zárt csomagolású    higiéniai    Termékek:    Ebbe    a    kategóriába    tartozó Termékek  vásárlása  esetén  fontos  tudni,  hogy  a  jogszabály  rendelkezése szerint  a  fogyasztót  nem  illeti  meg  az  indokolás  nélküli  elállási  jog,  amely tényre  az  eladó  köteles  előzetesen  felhívni  a  vásárlók  figyelmét.  Higiéniai Termékekre  azonban  csak  abban  az  esetben  nem  vonatkozik  az  elállási jog, ha a Fogyasztó a Terméket védő zárt csomagolást felbontotta.

 

 1. Szolgáltatás nyújtása       (ideértve       a       megrendelhető       kiegészítő szolgáltatásokat,    vagy    éppen    a    kuponokat    is):    A    Fogyasztó    nem gyakorolhatja   a   felmondási   jogát   a   szolgáltatás   nyújtására   irányuló szerződés  esetében  a  szolgáltatás  egészének  teljesítését  követően,  ha  az Üzemeltető  a  teljesítést  a  Fogyasztó  kifejezett,  előzetes  beleegyezésével kezdte   meg,   és   a   Fogyasztó   tudomásul   vette,   hogy   a   szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
A Weboldalról történő megrendelés általános szabályai
 1. A Megrendelés általános és főbb lépései:
  1. a Weboldalon          elérhető        Termék       elektronikus        kiválasztása (kattintással);
  2. mennyiség beállítása;
  3. a mindenkor        hatályos        ÁSZF,    valamint        Adatvédelmi          és Adatbiztonsági Szabályzat elfogadása;
  4. megrendelés megerősítése (megrendelés és adatok ellenőrzése, elektronikus elküldése az Üzemeltető irányába);
  5. a Fogyasztó részéről történő pénzügyi teljesítés.
 2.  Az Üzemeltető   köteles   a   Fogyasztó   megrendelésének  megérkezését  a Fogyasztó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e  visszaigazolás  a  Fogyasztó  megrendelésének  elküldésétől  számított  -  a szolgáltatás  jellegétől  függő  elvárható  időn  belül  -  de  legkésőbb  48  órán belül  a  Fogyasztóhoz  nem  érkezik  meg,  a  Fogyasztó  mentesül  az  ajánlati kötöttségtől, vagy a szerződéses kötelezettségek alól (2001. évi CVIII. tv. 6. (2) bekezdés).
 3. A leadott   megrendelést   követően   Üzemeltető   rendszere   először   egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről a Fogyasztó számára, amely nem minősül visszaigazolásnak.
 4. A megrendelések  feldolgozása,  munkanapokon,  hétfőtől-péntekig  12:00-20. 00  óráig  történik. Az  ezt követően, vagy szombaton és  vasárnap,  vagy munkaszüneti     napokon     beérkezett     megrendelések     feldolgozása     a következő    munkanapon    kezdődik    meg.    A    12:00    óráig    beérkezett megrendelések   még   ugyanazon   a   napon   csomagolásra   és   átadásra kerülhetnek  a  szállítást  végző  Partner  számára.  Tekintettel  arra,  hogy  az Üzemeltető a megrendelések feldolgozását nem automatikusan végzi, így a visszaigazolás sem automatikusan történik. Ezért megtörténhet az a nem kívánt eset, hogy a Fogyasztó megrendelésének visszaigazolása 48 órán túl történik   meg.   Ebben   az   esetben   a   Fogyasztó   mentesül   az   ajánlati kötöttségtől,  és  ha  a  megrendelt  Termékre  nem  tart  igényt,  úgy  számára az általa megfizetett vételár és egyéb díjak teljes egészében visszajárnak.
 5. A megrendelés befogadásáról, elfogadásáról, a  teljesítés  megkezdéséről, a  várható   szállítási  határidőt  is   tartalmazó,  az  automatikus   tájékoztató üzenettől  formailag  különálló  értesítést  küld  az  Üzemeltető  a  Fogyasztó számára, amely visszaigazolásnak minősül.
 6. Üzemeltető fenntartja a jogot a
  1. megrendelés visszautasítására (törlésére), vagy a
  2. már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében.   Részben   történő   teljesítés   visszautasítására kizárólag  a  Fogyasztóval  történő  egyeztetést  követően  kerülhet sor.
 7.  A megrendelés,    vagy    annak    visszaigazolása    akkor    tekintendő    az Üzemeltetőhöz,    illetőleg    a    Fogyasztóhoz    megérkezettnek,    amikor    az számára hozzáférhetővé válik (2001. évi CVIII. tv. 6. § (3) bekezdés).
 8. Fogyasztó kizárólagos felelőssége a szállítási adatok pontos megadása.
 9. Üzemeltető ugyanakkor   fenntartja   magának   a   jogot   arra,   hogy   a Fogyasztó     megrendelés     során     megadott     adatainak     valódiságáról meggyőződjön,   és   amennyiben   az   abban   foglalt   adatok   valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést visszautasítsa  (törölje),  és/vagy  a  Fogyasztó  megadott  kapcsolati  adatain keresztül  – az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szerint – felvegye a kapcsolatot a Fogyasztóval az adatok egyeztetése céljával.
 10. Üzemeltető a szállítási   adatok   pontatlanságából   bekövetkező   károkért felelősséget nem vállal.
 11. Üzemeltető a megrendelt Termékek szállítási idejére vonatkozó információit a Weboldal adott Termék leírásában határozza meg.
 12. Abban az esetben, ha  a  szállítási  idő  a Termék leírásában hiányzik, úgy a következő   módszert   kell   alkalmazni   a   szállítási   idő   meghatározásával kapcsolatban:
  1. Üzemeltető a   megrendelt,   fizikailag   tárgyiasult   Termék(ek)et szerződött   futárszolgálattal,   vagy   postai   úton   szállíttatja   ki   a Fogyasztó      által      meghatározott      címre,      belföldön      3-5 munkanapon   belül.   A   Termékek   kézbesítése   munkanapokon történik,  az  esetek  többségében  8-17  óra  közötti  időszakban.  A Fogyasztót    a    kézbesítés    várható    időpontjáról    (három    óra időintervallum     pontossággal)     a     szerződött     futárszolgálat megbízott  képviselője  tájékoztatja  a  kiszállítás  napján  a  reggeli órákban.
  2. Ha a megrendelt Termék várható érkezése a Fogyasztó számára nem megfelelő,  akkor  a  továbbiakban  a  futárszolgálattal  tud újabb      időpontot      egyeztetni a szerződött GLS ügyfélszolgálati telefonszámán: +36 29 88 67 00, vagy a webportálján keresztül a csomagszámra történő hivatkozással.
A megrendelés menete általánosságban
 1. Fogyasztó a   megrendelését   a   Weboldal   látogatójaként,   vendégként, vagy a weboldalra regisztrált felhasználóként is megteheti.
 2. Fogyasztó – regisztráció hiányában – azzal kezdheti meg a megrendelést, hogy  virtuális  kosarába  helyezi  (kattintással)  a  kiválasztott  Termék(ek)et/ szolgáltatás(oka)t, az általa beállított mennyiségben.
 3. Fogyasztó ugyanakkor  a  megrendelés  folyamata  során  –  saját  döntése alapján  –  létrehozhat  olyan  felhasználói  fiókot,  amelyben  a  megrendelés során  megadott  személyes  adatai  eltárolásra  kerülnek.  A  felhasználói  fiók létrehozása    könnyebbséget    jelent    a    Weboldalon    történő    ismételt vásárlások    során;    ekkor    a    fiókba    történő    bejelentkezés    esetén    a Fogyasztónak a személyes adatait nem kell ismételten megadnia.
 4. Fogyasztó bármikor  megtekintheti  a  virtuális  kosár  tartalmát  a  vonatkozó ikonra, vagy linkre történő kattintással.
 5. Amennyiben Fogyasztó  további  szolgáltatást/Terméket  szeretne  kosarába helyezni,    folytatja    a    szolgáltatások/Termékek    kosárba    helyezését    a megszokott módon.
 6. Amennyiben Fogyasztó   a   szolgáltatás/Termék   mennyiségét   módosítani kívánja,  úgy  beírja  a  kívánt  mennyiséget  és  a  rendszer  újrakalkulálja  a minden költséget fizetendő végösszeget is.
 7. Amennyiben Fogyasztó már kosárba helyezett Terméket kíván eltávolítani, úgy rákattint az eltávolítást jelentő ikonra, vagy linkre.
 8. Amennyiben Fogyasztó   már   kosárba   helyezett   szolgáltatást/Terméket kíván eltávolítani, úgy rákattint az eltávolítást jelentő ikonra, vagy linkre.
 9. Amennyiben Fogyasztó  nem  kíván  több  szolgáltatást/Terméket a  kosárba helyezni, úgy lehetősége van áttekinteni
  1. a virtuális kosarába helyezett szolgáltatásokat/Termékeket,
  2. azok egyedi és összesített, ÁFA-val növelt vételárát;
  3. vonatkozó egyéb díjakat (pl. szállítás, csomagolás);
  4. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és
  5. a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot.
 10.  Amennyiben Fogyasztó   már  regisztrált  felhasználó  a   Weboldalon  és   a megrendelés  előtt,  vagy  megrendelés  során  a  bejelentkezést  választja, úgy  a  regisztráció  során  megadott  azonosító  és  a  hozzá  tartozó  jelszó segítségével     a     Weboldalra     beléphet     és     a     megrendelés     során felhasználhatja a már korábban megadott adatait.
 11. Bármelyik módot   is   válassza   a   Fogyasztó,   a   megrendelés   során   az Üzemeltető  rendelkezésére  kell  bocsátania  mindazokat,  az  Adatvédelmi és   Adatbiztonsági   Szabályzatban   meghatározott   adatokat,   amelyek   a megrendelés   Üzemeltető   részéről   történő   szerződésszerű   teljesítéséhez szükséges,  így  különösen  azokat,  amelyek  a  számla  kiállításához,  és  a Termék    kiszállításához    szükségesek    (számlázási    és    szállítási    adatok, kapcsolattartási adatok).
 12. Amennyiben Fogyasztó
  1. a kosarának tartalmát nem kívánja módosítani,
  2. a korábban megadott adatait áttekintette és jóváhagyta,
  3. a mindenkor   hatályos   Általános   Szerződési   Feltételeket   és   a mindenkor       hatályos       Adatvédelmi       és       Adatbiztonsági Szabályzatot elolvasta, megértette és elfogadta (amelyet jelölni szükséges),
  4.  döntött a     hírlevélre       történő       feliratkozásról        (ha      van      ilyen szolgáltatás és itt kíván erről dönteni),
  5. áttekintette az     elérhető        fizetési      módokat         és     egyetértett legalább egy móddal, úgy
  6. a fentiek elfogadását kattintással megerősíti és elektronikus úton megküldi az Üzemeltető felé.
 13. A megrendelés  megerősítésével  a  Fogyasztó  a  fizetési/pénztár  szakaszba érkezik, ahol kiválasztható a fizetési mód.
 14.  Az Üzemeltető   a   következő   fizetési   módokat   biztosíthatja   a   Fogyasztó számára:
  1. Simple pay rendszerén keresztül történő fizetés
  2. Áutatalással történő fizetés
  3. Utánvéttel történő fizetés
  4. Személyes átvétel és helyszínen történő pénzügyi teljesítés
 15. Üzemeltető a bankkártya,  továbbá  az  egyéb  elektronikus  úton  történő pénzügyi  teljesítés  elfogadásáról,  valamint  a  nála  elérhető  egyéb  fizetési módokról   a   Fogyasztót   a   Weboldalon,   a   megrendelés   megerősítését megelőzően  tájékoztatja,  amely  tájékoztató  a  mindenkor  hatályos  ÁSZF mellékletének tekintendő.
 16. A standard fizetési  mód,  tehát  a SimplePay,  bankkártyával  történő vásárlás  esetén  megnyílik  a  SimplePay  fizetési  oldala,  hogy  azon  keresztül Fogyasztó a korábban jóváhagyott minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeget elektronikusan megfizethesse.
 17. A fizetés megtörténtéről,    vagy    sikertelenségéről    a    SimplePay    értesíti    a Fogyasztót a megnyílt oldalon és egyéb módokon keresztül.
 18. Az ebben   a   szakaszban   megadott   bankkártya   (ideértve   a   hitelkártya adatokat  is)  adatok  kezelését  és  bank  felé  történő  továbbítását  a  SimplePay rendszert üzemeltető a saját adatvédelmi szabályozása alapján végzi.
 19. A megrendelés beérkezéséről Üzemeltető a mindenkor hatályos ÁSZF-ben meghatározott  módon,  automatikusan  értesíti  a  Fogyasztót,  és  az  ÁSZF- ben  meghatározott  módon  feldolgozza  a  megrendelést  és  megteszi  a szükséges lépéseket (pl. visszaigazolás).
 20. A megrendelés   menetétől   függetlenül,   Fogyasztó   köteles   a   Terméket kézbesítéskor   nyomban,   a   kézbesítő   előtt   megvizsgálni,   és   Terméken, csomagoláson   észlelt   esetleges   sérülés   és/vagy   hiány   esetén   köteles jegyzőkönyv  felvételét  kérni,  sérülés  és/vagy  hiány  esetén  a  csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Üzemeltető nem fogad el.
Eltérés a megrendelés általános menetétől
 1. Bizonyos esetekben,  például  Termék,  vagy  Termékek  köre,  vagy  egyes Fogyasztók,  vagy Fogyasztók  adott  köre,  vagy szállítási,  vagy  fizetési  mód esetén  Üzemeltető  eltérhet  a  fent  meghatározott  általános  megrendelési lépésektől,    amelyről    a    Weboldalon    keresztül,    a    megrendelés    során tájékoztatja a Fogyasztót.
 2. Példálózó felsorolással  élve,  az  Üzemeltető  eltérhet  a  megrendelés  fent meghatározott általános menetétől:
  1. olyan nem előre gyártott Termék esetében amelyet a Fogyasztó utasítása alapján  vagy  kifejezett  kérésére  állítottak  elő,  vagy amelyet egyértelműen  a  Fogyasztó  személyére  szabtak  (Egyedi Termék, ha az elérhető a weboldalon);
  2. amennyiben a Fogyasztó törzsvásárló;
  3. amennyiben a Fogyasztó kuponkódot használ;
  4. raktáron nem lévő Termék megrendelése esetén;
  5. utánvétes megrendelés esetében;
  6. banki átutalás esetén;
  7. személyes átvétel esetében;
  8. egyéb esetben.
 3.  Ezekben az  esetben  előfordulhat,  hogy  a  minden  költséget  tartalmazó fizetendő  végösszeg  megfizetése  nem  a    fejezetben  meghatározott, standard fizetési móddal, vagy a megrendelés a megerősítéssel és nem a pénzügyi teljesítéssel ér véget, vagy a megrendelést egyéb, a Weboldalon meghatározott  módon  megerősíteni  szükséges,  vagy  egyéb  más  lépést kell tenni.
 4. Egyedi Termék
  1. Amennyiben Üzemeltető  lehetővé  teszi  a  Weboldalon  Egyedi  Termék(ek) megrendelését,   úgy   az   Üzemeltető   eltérhet   a   megrendelés   általános menetétől.
  2. Egyedi Termék vásárlása esetében az általános megrendelés folyamata a megrendelés megerősítésével    véget   érhet,   a   megadott   adatok   az Üzemeltető számára elektronikus úton eljutnak, aki azokat feldolgozza.
  3. Feldolgozás során   Üzemeltető   a   mindenkor   hatályos   Adatvédelmi   és Adatbiztonsági   Szabályzatban   foglaltak   alapján   kapcsolatba   léphet   a Fogyasztóval    annak    kapcsolati    adatain    keresztül,    amennyiben    az elengedhetetlenül szükséges, hogy
   1. a megrendelést  pontosítsák,  Fogyasztó  az  igényeit  részletesen feltárhassa az Üzemeltető előtt;
   2. a fizetési módot, ütemezést, szállítást/átvételt leegyeztessék.
 5. Amennyiben Üzemeltető  és  a  Fogyasztó  mindenben  megállapodtak, úgy Üzemeltető   a   megrendelést   visszaigazolja,  és   megkezdődik   a   teljesítés mind  az  Üzemeltető,  mind  pedig  a  Fogyasztó  oldaláról,  utóbbi  részéről  a fizetési módnak és ütemezésnek megfelelően.
 6. Törzsvásárlói státusz
  1. Amennyiben Üzemeltető   lehetővé   teszi   azt,   hogy   bizonyos   feltételek esetén  a  Fogyasztó   törzsvásárolóvá  váljon,  úgy  a  Törzsvásárló  státuszú Fogyasztó  az  Üzemeltető  döntése  alapján  jogosulttá  válik  arra,  hogy  a törzsvásárlói    státuszból    eredő    kedvezményeit    a    megrendelés    során érvényesítse, ennek megfelelően például arra, hogy
   1. az általános         megrendelés           folyamata          a      megerősítéssel          és elektronikus elküldéssel érjen véget, és/vagy hogy
   2. a standard        fizetési     mód     helyett   más        módon       teljesítse      fizetési kötelezettségét, és/vagy hogy
   3. az ÁSZF-től  formailag  különálló,  és  a  Fogyasztók  számára  elérhető törzsvendég szabályzatban meghatározott kedvezményt kapjon.
  2.  Fogyasztó Törzsvásárlói   státuszt   abban   az   esetben   kap,   amennyiben teljesíti az említett törzsvendég szabályzatban meghatározott feltételeket.
  3. Amennyiben teljesíti,   úgy   ebben   az   esetben   Fogyasztó   egy   egyedi számsort    tartalmazó    törzsvásárlói    kártyát    kap,    amelynek    számát    a Weboldalon     keresztül     történő     megrendelés     során,     vagy     akár     a megrendelést   követően    megadhatja    az    Üzemeltető    számára,    hogy érvényesítse a Törzsvásárlói státuszból eredő kedvezményeit.
  4. Amennyiben a   Fogyasztó   a   megrendelés   során   kívánja   megadni   a törzsvásárlói      kártya      számát,     úgy     erre     a      weboldal      promóciós kód/ajándékutalvány kód/törzsvásárlói kód mező kitöltésével van mód.
   1. Kuponkód
  5.  Amennyiben Üzemeltető   elektronikus   kuponkód   rendszert   üzemeltet   és Fogyasztó   rendelkezik   ilyen   kóddal,   úgy   az   elektronikus   megrendelés menete  annyiban  változik,  hogy  a  megrendelés  során  az  erre  a  célra szolgáló felületen a Fogyasztó megadhatja azt.
  6. A kuponkód  felhasználásával  a  Fogyasztó  jogosulttá  válik  arra,  hogy  a kuponból eredő kedvezményeit a megrendelés során érvényesítse, ennek megfelelően például arra, hogy árengedményt vegyen igénybe.
  7. A kuponkód    érvényességét    az    Üzemeltető    rendszere    ellenőrzi,    és érvényesség esetén az árengedményt a Weboldalon megjeleníti.
  8. Egyebekre a megrendelés általános menete vonatkozik.
   1. Raktáron nem lévő Termék
    1. Amennyiben Fogyasztó olyan Terméket kíván megrendelni, amely nincsen a megrendelés pillanatában raktáron, úgy – Üzemeltető döntése alapján – az általános  megrendelés  folyamata  a  megerősítéssel  véget  érhet,  és  a megrendelés    feldolgozását    követő    visszaigazolásban    meghatározott módon    és    határidőben    kell    a    Fogyasztónak    pénzügyi    teljesítését megtennie, vagy a standard fizetési mód helyett más módon teljesítheti a pénzügyi kötelezettségeit.
   2. Az utánvétes vásárlás
    1. A Weboldalon  meghatározott  Termékekre,  vagy  esetekre  vonatkozóan, vagy   egyes   Fogyasztók,   vagy   Fogyasztók   köre   számára   Üzemeltető lehetővé teheti azt, hogy Fogyasztó a Terméket utánvéttel vásárolja meg.
    2. Utánvéttel történő vásárlás esetében az általános megrendelés folyamata a megrendelés   megerősítésével    véget   ér,   a   megadott   adatok   az Üzemeltető   számára   eljutnak,   aki   azokat   feldolgozza,   és   megteszi   a szükséges lépéseket (pl. visszaigazolás).
    3. Visszaigazolt utánvétes   megrendelés   esetén   az   Üzemeltető   szerződött futárszolgálattal,   vagy   a   posta   segítségével   szállíttatja   ki   Terméket   a Fogyasztó által megadott szállítási címre.
    4. A Termék   átvétele   kizárólag   úgy   lehetséges,   hogy   a   Fogyasztó   a futárszolgálat   vagy   posta   megbízott   személyének   -   átvételi   bizonylat kíséretében - kiegyenlíti annak értékét.
    5. Ebben az esetben a bizonylatot a számlával együtt kell megőrizni.
   3.  A banki átutalás
    1. A Weboldalon  meghatározott  Termékekre,  vagy  esetekre  vonatkozóan, vagy   egyes   Fogyasztók,   vagy   Fogyasztók   köre   számára   Üzemeltető lehetővé  teheti  azt,  hogy  Fogyasztó  a  Terméket  banki  átutalással,  előre, vagy a teljesítést követő utólagos átutalással vásárolják meg.
    2. A banki  átutalással  történő  vásárlás  esetében  az  általános  megrendelés folyamata  a  megrendelés megerősítésével  véget ér, a  megadott adatok az  Üzemeltető  számára  eljutnak,  aki  azokat  feldolgozza,  és  megteszi  a szükséges lépéseket (pl. visszaigazolás).
    3. Visszaigazolt előreutalásos      megrendelés      során      a      Fogyasztó      a visszaigazolásként   küldött   értesítésben   (díjbekérőben)   értesül   a   fizetési feltételekről.
    4. A visszaigazoló értesítés (díjbekérő) minimális tartalma:
     1. fogyasztó szállítási és számlázási címe;
     2. rendelési azonosító;
     3. megrendelt termékek, azok ára, egyéb költségek;
     4. minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeg;
     5. Üzemeltető bankszámlaszáma;
     6. fizetési határidő.
    5. A minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeg bankszámlára történő befizetését követően a már kifizetett Termékeket az Üzemeltető szerződött futárszolgálattal, postai   úton   továbbítja   a   Fogyasztó   által   megadott szállítási  címre.  A  Fogyasztó  a  termékekkel  egy  időben  kapja  meg  a  már kifizetett Termékek számláját.
    6. Amennyiben a   fizetési   határidőt   a   Fogyasztó   elmulasztja,   úgy   azt   az Üzemeltető elállásnak tekinti.
   4.  Személyes átvételkor történő fizetés
    1. A Weboldalon  meghatározott  Termékekre,  vagy  esetekre  vonatkozóan, vagy    egyes   Fogyasztók,    vagy    Fogyasztók   köre   számára             Üzemeltető lehetővé    teheti    azt,    hogy    Fogyasztó    a    Terméket    az    üzemeltetett ügyfélszolgálati  ponton,  helyszínen  történő  pénzügyi  teljesítéssel  rendelje meg.
    2. Ebben az  esetben  az  általános  megrendelés  folyamata  a  megrendelés megerősítésével  véget  ér,  a  megadott  adatok  az  Üzemeltető  számára eljutnak,  aki  azokat  feldolgozza,  és  megteszi  a  szükséges  lépéseket  (pl. visszaigazolás).
    3. A Termék   átvétele   kizárólag   úgy   lehetséges,   hogy   a   Fogyasztó   a visszaigazolásban  meghatározott  helyszínen  és  időpontban/határidőben kiegyenlíti a megrendelés fizetendő végösszegét.
   5. Egyéb eset
    1. Üzemeltető a  fent  felsorolt  alpontokban  meghatározott  esetek  különböző kombinációiban  lehetővé  teheti  azt,  hogy    Fogyasztó  a  megrendelést  a megerősítéssel  tegye  meg,  és  fizetési  kötelezettségének  később  tegyen eleget. Az ilyen esetről  az Üzemeltető a Weboldalon keresztül  tájékoztatja a Fogyasztókat.
Regisztráció és bejelentkezés a Weboldalra
 1. A Weboldalra történő regisztrációt a Fogyasztó a megrendelés folyamata során bármikor   választhatja   anélkül,   hogy   az   addig   virtuális   kosarába helyezett Termékek és egyéb beállítások elvesznének.
 2. Weboldalra történő  regisztráció  során  a  Fogyasztó  az  Adatvédelmi-  és Adatbiztonsági   Szabályzatban   is   meghatározott   adatait   adja   meg   az Üzemeltető   számára   a   következőkben   meghatározott   céllal:   adatok rögzítése,     Fogyasztó     számára     jogosultságainak,     kedvezményeinek, hozzáférésének    megadása,    érvényesítése,    ellenőrzése,    a       Termékek megrendelésének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.
 3. Amennyiben Fogyasztó  a  Weboldalra  regisztrál,  úgy  a   felhasználói  fiók létrehozása   során  egy  azonosítót  és  jelszót  kell  megadnia,  amelyek  a későbbiekben őt kellően azonosítják.
 4. Javasolt, hogy  a  jelszó  legalább  8,  de  legfeljebb  16  karakterből  álljon,  kis és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket is tartalmazzon.
 5. Nem javasolt    könnyen    kitalálható    vagy    személyéhez    kötődő    jelszó használatát.  Amennyiben  a  felhasználói  jelszavát  elfelejti,  a  regisztráció során    megadott    elektronikus    levelezési    címére    egyszer    használható, véletlenszerűen   generált   belépési   jelszót   küld   az   Üzemeltető,   amely segítségével   elfelejtett   jelszó   helyett   újat   tud   megadni.   Üzemeltető   a jelszavakat  hozzá  nem  férhető,  titkosított  formában  tárolja,  így  az  eredeti jelszót a vásárló részére nem tudja visszafejteni és megadni.
 6. Regisztráció során a Fogyasztó tudomásul veszi a mindenkor hatályos ÁSZF- et, valamint Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot.
 7. Fogyasztó a  Weboldalra  a  regisztráció  során  megadott  azonosító  és  a hozzá   tartozó   jelszó   segítségével   léphet   be   a   Weboldal   erre   a   célra kialakított   felületén,   és   a   megrendelés   során   felhasználhatja   a   már korábban megadott adatait, vagy megváltoztathatja azokat.
A teljesítés

Az  Üzemeltető  –  a  fentiekben  már  írtak  szerint  -  a  szerződés  létrejöttét követően   késedelem   nélkül,   de   legkésőbb   30   napon   belül   köteles   a Termék(ek)et a  Fogyasztó  rendelkezésére bocsátani  a  hatályos Ptk. 6:220. (1) bekezdése alapján.

Panaszkezelés rendje
 1. A Weboldal   és   az   Üzemeltető   célja,   hogy   az   Üzemeltető   valamennyi megrendelést    megfelelő    minőségben,    megfelelő    mennyiségben,    a Fogyasztó    teljes    megelégedettsége    mellett    teljesítsen.    Amennyiben Fogyasztónak  mégis  valamilyen  panasza  van  a  szerződéssel  vagy  annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 2. Üzemeltető a  szóbeli  panaszt,  amelyet  a  Fogyasztó  például   telefonon tehet,  azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz  kezelésével  nem  ért egyet,  az  Üzemeltető  a  panaszról  és  az  azzal kapcsolatos  álláspontjáról  haladéktalanul  jegyzőkönyvet  vesz  fel,  s  annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.
 3. Ha a   panasz   azonnali   kivizsgálása   nem   lehetséges,   az   Üzemeltető   a panaszról   jegyzőkönyvet   vesz   fel,   s   annak   egy   másolati   példányát haladéktalanul átadja/megküldi a Fogyasztónak.
 4. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető 14 napon belül írásban megválaszolja.
 5. Üzemeltető a  panaszt  elutasító  álláspontját    Üzemeltető  az 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a alapján a panaszról készült jegyzőkönyvet és   a   válasz   másolati   példányát   5   évig   megőrzi,   s   azt   az   ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 6. Fogyasztó eljárást  kezdeményezhet  a  lakóhelye  szerint  területileg  illetékes járási  hivatal  előtt    Fogyasztó  a  járási  hivatalokat  a  következő  linken találhatja meg: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista.
 7. A járási  hivatalok  járnak  el  a  fogyasztóvédelmi  jogvitákban  első  Másodfokú      ügyekben      országos      illetékességgel      a      Pest      Megyei Kormányhivatal jár el.
 8. A vonatkozó  kérelemnek  tartalmaznia  kell a  Fogyasztónak  (Ügyfélnek)  és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az Ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
 9. A kérelemnek fentieken túl tartalmaznia kell:
  1. a kérelemmel  érintett  vállalkozás  nevét,  valamint  ha  a  Fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
  2. a feltételezett   jogsértéssel   érintett   üzlet   címét   vagy   a   kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
  3. a beadvány    tárgyának    rövid    leírását    a    rendelkezésre    álló dokumentumokkal        alátámasztva,        ideértve        különösen        a Vállalkozásnak  a  Fogyasztó  megkeresésére  adott  válaszlevelét,  a szóbeli panaszról  felvett jegyzőkönyvet,  vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.
 10.  Tekintettel arra,  hogy  az  elsőfokú  eljárás  illetékmentes,  így  a  kérelmen illetéket nem kell leróni.
 11. Üzemeltető felhívja a  Fogyasztók  figyelmét  arra  is,  hogy  a  járási  hivatalok fogyasztóvédelemmel  foglalkozó  szakembereinél  tanácsokat  is  kérhetnek jogaikkal, termékszavatossággal és egyebekkel kapcsolatban.
 12. Üzemeltető nyitott arra,  hogy  online  vitarendezési  platform  segítségével oldja  meg  az  esetlegesen  felmerülő  vitás  kérdést.  Az  online  vitarendezési platform elérhető a következő linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=H U
 13. Fogyasztó panasszal fordulhat  a  fogyasztó  lakóhelye  vagy  tartózkodási helye   szerinti   békéltető   testülethez   is.   Fogyasztó   az   illetékes   békéltető testület       nevét       és       székhelyének       postacímét       megtudhatja       a http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html  oldalról.  A  kérelem benyújtásához a jelen ÁSZF I. sz. melléklete használható.
 14. Üzemeltető az esetleges  jogvitákat  elsődlegesen  peren  kívüli  egyeztetés útján kísérli meg rendezni.
 15. Bírósági eljárás.   Fogyasztó   jogosult   a   fogyasztói   jogvitából   származó követelésének  bíróság  előtti  érvényesítésére  polgári  eljárás  keretében  a Polgári   Törvénykönyvről   szóló      évi   V.   törvény,   valamint   a   Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
 16. Ügyfél a bírósági     hatáskörökkel     és     illetékességgel     kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.
Elállás (felmondás) joga
 1. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról
  1. A 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 20. §-a alapján a 11. § (1) bekezdés j.) pontjára és  (4)  bekezdésére  tekintettel  az  Üzemeltető  ezúton  tájékoztatja a Fogyasztót, mint szerződő felet arról, hogy 14 napon belül jogosult elállni a szerződéstől, ha annak feltételei – tekintettel a megrendelhető Termékek körei – fennállnak.
  2. Az elállási  határidő  a  termék  adásvételére  irányuló  szerződés  esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
   1. amelyen a   Fogyasztó   vagy   a   Fogyasztó   által   megjelölt,   a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
   2. több termék  szolgáltatásakor  attól  a  naptól  számított  14  nap elteltével  jár  le,  amelyen  a  Fogyasztó  vagy  a  Fogyasztó  által megjelölt   a   fuvarozótól   eltérő   harmadik   személy   az   utolsó terméket átveszi;
   3. több tételből   vagy   darabból   álló   termék   szolgáltatásakor, amelyen   a   Fogyasztó   vagy   a   Fogyasztó   által   megjelölt,   a fuvarozótól   eltérő   harmadik   személy   az   utolsó   tételt   vagy darabot átveszi.
  3. Termék meghatározott    időszakon    belüli    rendszeres    szolgáltatását    a Vállalkozás  csak  külön  írásbeli  szerződés  alapján  vállalja,  ez  esetben  az elállási  jog  attól  a  naptól  számított  14  nap  elteltével  jár  le,  amelyen  a Fogyasztó  vagy  a  Fogyasztó  által  megjelölt  fuvarozótól  eltérő  harmadik személy átveszi az első Terméket.
  4. Az elállási  határidő  szolgáltatás  nyújtására  irányuló  szerződés  esetében  a szerződés    megkötésének    napjától    számított    tizennégy    napon    belül gyakorolhatja.
  5. Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 21.(1) bekezdés alapján a fentiek szerint maradéktalanul eleget tett a 11. §(1) bekezdés i.) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének, mégpedig  az  említett  jogszabály  1.  számú  mellékletében  megtalálható minta  alapján,  ez  által  a  Fogyasztó  számára  nyitva  álló  elállási  határidő nem hosszabbodik meg 12 hónappal.
  6. A Fogyasztó  határidőben  gyakorolja  elállási  jogát,  ha  a  fent  megjelölt határidő   lejárta   előtt   elküldi   elállási   nyilatkozatát.   E-mail-en   keresztül történő  jelzés  esetén  az  e-mail  elküldésének  időpontját,  a  postai  úton írásban    történő    jelzés    alkalmával    a    postára    adás    időpontját    veszi figyelembe az Üzemeltető.
  7. Ha Ön,  mint  Fogyasztó  az  elállási  jogával  élni  kíván,  elállási  szándékát tartalmazó    egyértelmű    nyilatkozatát    kérjük    írásban    juttassa    el    az Üzemeltető részére:
   1. Üzemeltető neve: Home of Fashion Kft.
   2. székhely és postai cím: 1118 Budapest, Bakator u, 13 telefonszám: (06-20) 580 4760
   3. e-mail: hof@homeoffashion.hu
  8. Szóban tett elállási nyilatkozatát a Fogyasztónak minden esetben írásban is meg kell erősítenie a fenti határidőn belül.
  9. Az elállás céljából a Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF–ben megjelölt, a 45/2014.   (II.26.)   Kormányrendelet      számú   mellékletének   megfelelő elállási/felmondási nyilatkozat mintát.
 2.  Az elállás joghatásai
  1. Elállás esetén a fentebb leírt módon megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg  kerül  megszüntetésre,  ezért  olyan  helyzetet  kell teremteni,     mintha      a     fogyasztó     meg     sem      rendelte     volna     a szolgáltatást/Terméket a Weboldalon.
  2. Ez azt jelenti, hogy a Fogyasztó köteles a megrendelt Terméket postai úton, futárszolgálat segítségével  visszajuttatni  az  Üzemeltető  részére  a  Termék kézhezvételétől   számított   14   napon   belül.   A   Termék   visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie.
  3. Üzemeltető pedig  köteles  haladéktalanul,  de  legkésőbb  az  elállásról  való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Fogyasztó által kifizetett teljes összeget  visszatéríteni,  azonban  az  Üzemeltető  a  visszatérítést  mindaddig visszatarthatja,  amíg  vissza  nem  kapta  a  megrendelt  Terméket,  vagy  a Fogyasztó  nem  igazolta,  hogy  azt  visszaküldte;  a  kettő  közül  a  korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  4. A visszatérítés  során  az  eredeti  ügylet  során  alkalmazott  fizetési  móddal egyező fizetési módot kell alkalmazni, kivéve, ha a Fogyasztó a más fizetési mód  igénybevételéhez  kifejezetten  a  hozzájárulását  adja;  e  visszatérítési mód  alkalmazásából  kifolyólag  a  Fogyasztót  semmilyen  többletköltség nem terheli.
  5. A Fogyasztót   terheli   annak   bizonyítása,   hogy   a   fent   hivatkozott   és   a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát a§ (1)   (2)   és   (3)   bekezdésében   meghatározottakkal   összhangban gyakorolta (45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. § (4) bekezdése). Tehát a Fogyasztót  terheli  annak  bizonyítása,  hogy  az  elállás  jogát  a  nyilatkozat- minta  felhasználásával,  vagy  erre  irányuló  egyértelmű  nyilatkozat  útján, vagy a Weboldalon keresztül (Üzemeltető az elállást visszaigazolni köteles) gyakorolta.
  6. Fogyasztó köteles    az    Üzemeltető    számára    a    Terméket    indokolatlan késedelem    nélkül,    de    legkésőbb    elállási    nyilatkozatának    közlésétől számított    14    napon    belül    visszaküldeni    vagy    átadni.    A    határidő betartottnak   minősül,   ha   a   14   napos   határidő   letelte   előtt   elküldi   a Terméket.
  7. Fogyasztó kizárólag      akkor      vonható      felelősségre,      a      Termékben bekövetkezett      értékcsökkenésért,      ha      az      a      Termék      jellegének, tulajdonságainak       és       működésének       megállapításához       szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
  8. Jogszabály szerint   nem   felel   a   Fogyasztó   a   fentiek   szerinti   szükséges használatot  meghaladó  értékcsökkenésért,  ha  az  Üzemeltető  a  45/2014. (II.26.)  Kormányrendelet    §  i.)  pontjában  meghatározott  tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, azonban az Üzemeltető e jogszabály 1. számú melléklete alapján, jelen ÁSZF útján ennek eleget tett.
   1. A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket (45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 27. §)
  9. A Fogyasztó  a  45/2014.  (II.26.)    rend.  20.  §-a  szerinti  joga  gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:
   1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha
    1. a Vállalkozás  a    §  (1)  bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt     tájékoztatási     kötelezettségének     nem     tett     eleget (azonban   ezeknek   eleget   tett   a   mindenkor   hatályos   ÁSZF alapján), vagy
    2. a Fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését    a        §    (2)    bekezdésében meghatározott    határidő    lejárta    előtt    (tehát    az    elállásra megnyíló határidő előtt);
   2. a nem       tárgyi       adathordozón           nyújtott       digitális       adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha
    1. a Fogyasztó   nem   adta   kifejezett,   előzetes   beleegyezését ahhoz,    hogy    a    teljesítés    a        §    (2)    bekezdésében meghatározott határidő (tehát az elállásra megnyíló határidő) lejárta előtt megkezdődjön,
    2. a Fogyasztó   az i.) pont   szerinti   beleegyezése   megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével  elveszti  a    §  szerinti  jogát  (tehát  elállás jogát), vagy a Vállalkozás     elmulasztotta     megadni     a          §     (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást.
   3. A Fogyasztót megillető (indokolás nélküli) elállási jog alólikivételek
    1. A teljes   körű   tájékoztatás   kedvéért,   Üzemeltető   ezúton   tájékoztatja   aFogyasztókat  arról,  hogy  mely  esetekben  nem  illeti  meg  őket  az  indoklásnélküli   elállás   joga   –   felsorolva   minden   esetet,   közöttük   olyanokat   is,amelyek  -  tekintettel  a  Weboldalon  keresztül  megrendelhető  Termékekköreire,  - nem alkalmazhatóak:
     1. a szolgáltatás  nyújtására  irányuló szerződés  esetében  a szolgáltatás egészének   teljesítését   követően,   ha   a   vállalkozás   a   teljesítést   a fogyasztó   kifejezett,   előzetes   beleegyezésével   kezdte   meg,  és   a Fogyasztó        tudomásul         vette,       hogy      a      szolgáltatás         egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
     2. olyan Termék  vagy  szolgáltatás  tekintetében,  amelynek  ára,  illetve díja  a  pénzpiac  vállalkozás  által  nem  befolyásolható,  a    §  (2) bekezdésében     meghatározott     határidő     alatt     is     lehetséges ingadozásától függ;
     3. olyan nem  előre  gyártott  Termék  esetében,  amelyet  a  fogyasztó utasítása  alapján  vagy  kifejezett  kérésére  állítottak  elő,  vagy  olyan Termék  esetében,  amelyet  egyértelműen  a  fogyasztó  személyére szabtak;
     4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
     5. olyan zárt       csomagolású       Termék       tekintetében,        amely egészségvédelmi    vagy    higiéniai    okokból    az    átadást    követő felbontása után nem küldhető vissza;
     6. olyan Termék   tekintetében,   amely   jellegénél   fogva   az   átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;
     7. olyan alkoholtartalmú  ital  tekintetében,  amelynek  tényleges  értéke a     vállalkozás     által     nem     befolyásolható     módon     a     piaci ingadozásoktól   függ,   és   amelynek   áráról   a   felek   az   adásvételi szerződés   megkötésekor   állapodtak   meg,   azonban   a   szerződés teljesítésére    csak    a    megkötéstől    számított    harmincadik    napot követően kerül sor;
     8. olyan vállalkozási   szerződés   esetében,   amelynél   a   vállalkozás   a fogyasztó  kifejezett  kérésére  keresi  fel  a  fogyasztót  sürgős  javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
     9. lezárt csomagolású       hang-,       illetve       képfelvétel,       valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
     10. hírlap, folyóirat    és    időszaki    lap    tekintetében,    az    előfizetéses szerződések kivételével;
     11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
     12. lakáscélú szolgáltatás  kivételével  szállásnyújtásra  irányuló  szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez    kapcsolódó    szolgáltatásra   irányuló    szerződés esetében,  ha  a  szerződésben  meghatározott  teljesítési  határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
     13. a nem     tárgyi     adathordozón     nyújtott     digitális     adattartalom tekintetében,   ha   a   vállalkozás   a   fogyasztó   kifejezett,   előzetes beleegyezésével    kezdte    meg    a    teljesítést,    és    a    fogyasztó    e beleegyezésével      egyidejűleg      nyilatkozott      annak      tudomásul vételéről,  hogy  a  teljesítés  megkezdését  követően  elveszíti  a    § szerinti jogát.
   4.  A Fogyasztót megillető elállás hatása a járulékos szerződésekre
    1. Ha a kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 20. §-a szerinti elállási jog gyakorlása a járulékos szerződést is megszűnteti.
    2. A Fogyasztó    ez    esetben    az    Üzemeltetőnek    a    járulékos    szerződés megszűntetéséből  eredő  kárát  nem  köteles  megtéríteni,  és  a  szerződés megszűntetésével   tőle  egyéb  költség   nem   követelhető,  kivéve  a   fenti jogszabály        §    (3)    bekezdésében    (költségesebb    fuvarozási    mód választás)   vagy   24.   -   26.   §-ában   (Termék   visszaküldésének   közvetlen költsége,    jelleg,    tulajdonság,    működés    megállapításához    szükséges használatot meghaladó értékcsökkenés) meghatározott eseteket.
    3. Az Fogyasztó  és  az  Üzemeltető  közötti  szerződések  részletes  szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
    4. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

 

Jótállás
 1. Az Üzemeltető   a   Termékekre   szerződéses   jótállást   vállalhat,   vagy   a Termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezési szerint kötelező jótállás vonatkozhat.  A  Weboldalon  a  Termékeknél  feltüntetésre  kerül,  hogy  a Termék szerződéses és/vagy kötelező jótállás alá esik-e.
 2. A kötelező jótállás időtartama 1 (egy) év. A gyártó saját döntése alapján ennél  kedvezőbb jótállási időt is  vállalhat, ez esetben a jótállás tartamára az lesz az irányadó.
 3. Üzemeltető jótállás  esetén  köteles  a  jótállás  időtartama  alatt  a  jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint helytállni  a  hibás  teljesítésért.  Mentesül  a  jótállási  kötelezettség  alól,  ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés  (azaz a Termék vásárlónak történő átadása) után keletkezett.
 4. A jótállás  a  jogosultnak  (elsősorban  a  Fogyasztónak)  jogszabályból  eredő jogait nem érinti.
 5. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos   érvényesítheti   a   jótállást  vállaló  kötelezettel   (Üzemeltető) szemben.
 6. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a Termék Fogyasztó részére történő átadásával kezdődik.
 7. Ha a   jótállásra   kötelezett   kötelezettségének   a   jogosult   felhívására   – megfelelő  határidőben  –  nem  tesz  eleget,  a  jótállási  igény  a  felhívásban tűzött    határidő    elteltétől    számított    három    hónapon    belül    akkor    is érvényesíthető   bíróság   előtt,   ha   a   jótállási   idő   már      E   határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
 8. A jótállásból   eredő   igények   a   Termék   számlájával,   vagy   a   számla elektronikus  vagy  papír  alapú  másolatával,  vagy  a  számla  és  a  bizonylat együttesével érvényesíthetők.
Szavatosság – Kellékszavatosság: tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján
 1. Milyen esetben élhet ügyfél a kellékszavatossági jogával?
  1. Ügyfél az   Üzemeltető   hibás    teljesítése   esetén   a   vállalkozással szemben     kellékszavatossági     igényt     érvényesíthet     a     Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 2.  Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet a kellékszavatossági igénye alapján?
  1. Ügyfél –  választása  szerint  –  az  alábbi  kellékszavatossági  igényekkel élhet:  kérhet  kijavítást  vagy  kicserélést,  kivéve,  ha  az  ezek  közül  az ügyfél  által  választott  igény  teljesítése  lehetetlen  vagy a  vállalkozás számára       más       igénye       teljesítéséhez       képest       aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve  nem  kérhette,  úgy  igényelheti  az  ellenszolgáltatás  arányos leszállítását    vagy    a    hibát    a    vállalkozás    költségére    ügyfél    is kijavíthatja,  illetve  mással  kijavíttathatja  vagy  –  végső  esetben  –  a szerződéstől   is   elállhat.   Választott   kellékszavatossági   jogáról   egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 3.  Milyen határidőben érvényesítheti ügyfél kellékszavatossági igényét?
  1. Ügyfél köteles  a  hibát  annak  felfedezése  után  haladéktalanul,  de nem  később,  mint  a  hiba  felfedezésétől  számított  kettő  hónapon belül  közölni.  Ugyanakkor  felhívjuk  a  figyelmét,  hogy  a  szerződés teljesítésétől           számított         két        éves        elévülési         határidőn           túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  1. Ügyfél a   Vállalkozással   szemben   érvényesítheti   kellékszavatossági igényét.
 5.  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  1. A teljesítéstől   számított   hat   hónapon   belül   a   kellékszavatossági igénye  érvényesítésének  a  hiba  közlésén  túl  nincs  egyéb  feltétele, ha   Ügyfél   igazolja,   hogy   a   Terméket,   illetve   a   szolgáltatást   a webshopot üzemeltető  vállalkozás  nyújtotta.  A  teljesítéstől  számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az   Ügyfél   által   felismert   hiba   már   a   teljesítés   időpontjában   is megvolt.

 

Szavatosság - Termékszavatosság
 1. Milyen esetben élhet ügyfél a Termékszavatossági jogával
  1. Ingó dolog   (Termék)   hibája   esetén   ügyfél   –   választása   szerint   – kellékszavatossági vagy Termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2.  Milyen jogok illetik meg ügyfelet Termékszavatossági igénye alapján?
  1. Termékszavatossági igényként   ügyfél   kizárólag   a   hibás   Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 3.  Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?
  1. A Termék   akkor   hibás,   ha   az   nem   felel   meg   a   forgalomba hozatalakor  hatályos  minőségi  követelményeknek,  vagy  pedig,  ha nem     rendelkezik     a     gyártó     által     adott     leírásban     szereplő tulajdonságokkal.
 4.  Milyen határidőben érvényesítheti ügyfél Termékszavatossági igényét?
  1. Termékszavatossági igényét     ügyfél     a     Termék     gyártó     általi forgalomba  hozatalától  számított  két  éven  belül  érvényesítheti.  E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 5.  Kivel szemben           és        milyen         egyéb           feltétellel           érvényesítheti Termékszavatossági igényét?
  1. Termékszavatossági igényét   kizárólag   az   ingó   dolog   gyártójával vagy   forgalmazójával   szemben      A   Termék   hibáját Termékszavatossági    igény    érvényesítése    esetén    ügyfélnek    kell bizonyítania.
 6. A gyártó   (forgalmazó)   milyen   esetben   mentesül   Termékszavatossági kötelezettsége alól?
  1. A gyártó  (forgalmazó) kizárólag  akkor  mentesül  Termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   1. a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a Termék  hibája  jogszabály  vagy  kötelező  hatósági  előírás alkalmazásából ered.
  2. A gyártónak  (forgalmazónak)  a  mentesüléshez  elegendő  egy  okot bizonyítania.
 7.  A webshop üzemeltetője ezúton felhívja az ügyfelek szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba   miatt   kellékszavatossági   és   Termékszavatossági   igényt egyszerre,        egymással        párhuzamosan        nem        érvényesíthetnek. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a  kicserélt  Termékre,  illetve  kijavított  részre  vonatkozó  kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
A szavatossági igény esetén történő eljárás
 1. Fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződésben a Felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása.
 3. Az Üzemeltető    a    Fogyasztó   nála   bejelentett   szavatossági   igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 4. A jegyzőkönyv  másolatát  haladéktalanul,  igazolható  módon  a  Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 5. Ha az  Üzemeltető  a  Fogyasztó  szavatossági  igényének  teljesíthetőségéről annak   bejelentésekor   nem   tud   nyilatkozni,   álláspontjáról   –   az   igény elutasítása   esetén   az   elutasítás   indokáról   és   a   békéltető   testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
 6. Üzemeltető a  jegyzőkönyvet  az  annak  felvételétől  számított  három  évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 7. Üzemeltetőnek törekednie   kell   arra,   hogy   a   kijavítást   vagy   kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze
Irányadó jogszabályok és Vegyes Rendelkezések

Irányadó jogszabályok

 

 1. A Weboldalon   keresztül   történő   megrendelésre,   vásárlásra   a   Polgári Törvénykönyvről  szóló    évi  V.  törvény1,  az  elektronikus  kereskedelmi szolgáltatások,  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások egyes   kérdéseiről   szóló   2001.   évi   CVIII.   törvény   (”Ektv.”),   továbbá   a fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződések  részletes  szabályairól  szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
 2. Az    ponton   túlmutatóan,   a   mindenkor   hatályos   általános   szerződési feltételekre,  továbbá  az  általános  szerződési  feltételek  alapján  a  Felek jogviszonyaira a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó.

 

Vegyes Rendelkezések

 

 1. Üzemeltető nem  vállal  felelősséget  a  tájékoztatók,  technikai  ismertetők, leírások   a   beszállító,   vagy   rajta   kívül   álló   okok   miatt   történő   előzetes bejelentés  nélküli  változása,  vagy  azok  tartalmának  ténybeli  tévedései miatt.
 2. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálat a következő elérhetőségeken érhető el: weboldal: https://www.homeoffashion.shop
  1. e-mail cím: hof@homeoffashion.hu telefonszám: (06-20) 580 4760
  2. (hétköznap 11-19, szombaton 12-18 óra között)
  3. Jelen ÁSZF-ben meghatározott ügyfélkapcsolati pontok, üzletek
 3. Ha Üzemeltető  a  szerződésben  vállalt  kötelezettségét  azért  nem  teljesíti, mert   a   szerződésben   meghatározott   Termék   nem   áll   rendelkezésére, köteles    erről    a    Fogyasztót    haladéktalanul    tájékoztatni,    valamint    a Fogyasztó   által   fizetett   összeget   haladéktalanul,   de   legkésőbb   három napon   belül   visszatéríteni.   E   kötelezettség   teljesítése   Üzemeltetőt   nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 4. Üzemeltető kötelezettsége  teljesítéséhez  közreműködőt  jogosult  igénybe venni.  Ennek  jogellenes  magatartásáért  teljes  felelősséggel  tartozik,  úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 
 5. (Különösen a Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § - 6:85. §-ai, továbbá XXIV. fejezet (hibás teljesítés).
 6. Ha a  jelen  általános  szerződési  feltételek  bármely  része  érvénytelenné, jogtalanná   vagy   érvényesíthetetlenné   válik,   az   a   fennmaradó   részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 7. Amennyiben Üzemeltető    az    általános    szerződési    feltételek    alapján megillető    jogát    nem    gyakorolja,    a    joggyakorlás    elmulasztása    nem tekinthető  az   adott   jogról   való  lemondásnak.  Bármilyen   jogról   történő lemondás   csak   az   erre   vonatkozó   kifejezett   írásbeli   nyilatkozat   esetén érvényes.   Az,   hogy   az   Üzemeltető   egy   alkalommal   nem   ragaszkodik szigorúan  az  általános  szerződési  feltételek  valamely  lényegi  feltételéhez, vagy    kikötéséhez,    nem    jelenti    azt,    hogy    lemond    arról,    hogy    a későbbiekben    ragaszkodjon    az    adott    feltétel    vagy    kikötés    szigorú betartásához.
 8. Üzemeltető fenntart  magának  minden  jogot  a  Weboldal,  annak  bármely részlete    és    az    azon    megjelenő    tartalmak,    valamint    a    weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok  bármely  részletének  letöltése,  elektronikus  tárolása,  feldolgozása  és értékesítése a webshop üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.

 

Lezárva: 2020.08.11.

Üzemeltető: Home of Fashion Kft.

képviselője: Gógl-Farkas Ildikó

Adatkezelési tájékoztató
Bevezetés

Május 25. napjától személyes adat kezelésére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletében (továbbiakban: rendelet) meghatározottak alapján kerülhet sor.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Home of Fashion Kft., mint adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tartalmazza a fent írt rendeletnek való megfelelőség érdekében.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ.

Személyes adat különleges kategóriájának minősülnek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. „A Home of Fashion Kft. személyes adatot harmadik fél számára nem ad át.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatkezelő, az adatkezelő képviselőjének, illetve az adatvédelmi tisztviselő kiléte, elérhetősége

1./ Az adatkezelők és az adatkezelők képviselőjének kiléte és elérhetőségei

megnevezése: Home of Fashion Hungary Kft.

címe: 1052 Budapest, Bécsi u 1-3

cégjegyzékszám: 01-10-041054

adószám: 32360389-2-41

telefonszáma:  +36 30 333 2079

e-mail címe: hof@homeoffashion.hu

honlapja: https://www.homeoffashion.shop

 

képviselő neve: Szebeni Magdolna Veronika

képviselő címe: 1015 Budapest, Donáti u 20-22 

képviselő telefonszáma: + 36 70 309-32-69

képviselő e-mail címe: mv@homeoffashionbudapest.com

 

2./ Adatfeldolgozók

Társaságunk az adatok kezelése során a jelen pontban megjelölt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a vele fennálló szerződés megszűnéséig kezeli az érintett személyes adatait.

Az általunk kezelt személyes adatok az alábbi tárhely szolgáltatónál kerülnek tárolásra:

UNAS Online Kft.
9400 Sopron, Kőszegi út 14.
unas@unas.hu
+36-99/200-200 (H-P 8:00-15:30)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatkezelés jogalapja,

a címzettek meghatározása

Az adatkezelés céljára, a kezelt adatok körére, az adatkezelés időtartamára, az adatkezelés jogalapjára, a címzettek meghatározására vonatkozó adatokat az alábbi linken elérhető táblázatok tartalmazzák:

„A Home of Fashion Hungary Kft. személyes adatot harmadik fél számára nem ad át.

Az érintett jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz, mely jogok a I. pontban írt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatóak.

Az érintette a fent írtakon túl panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz.

Az érintett jogainak részletes kifejtését az alábbi pontok tartalmazzák.

 

1./ Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől írásos formában, közérthető módon visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai, jogalapja;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; az adattovábbítás jogalapjáról;
 4. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) az adatokat a forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) amennyiben az adatkezelő olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntést hoz az érintett vonatkozásában, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, ennek tényéről, valamint ilyen esetben legalább a döntéshozatal során alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
 9. i.) az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről;

Az érintett tájékoztatását – indoklással – kizárólag a törvényben meghatározott esetekben lehet megtagadni. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az érintett bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

2./ Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Ha az érintett helyesbítés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül az adatkezelő az érintettel írásban közli a helyesbítés iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintett bírósági jogorvoslatot vehet igénybe, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

3./ A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja a személyes adatok vagy a személyes adatok különleges kategóriái kezeléshez szükséges, az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés, vagy a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotás során megvalósuló adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 7. g) az érintett a törlést kérelmezi
 8. h) a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 9. i) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 10. j) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte

Ha az érintett törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül az adatkezelő az érintettel írásban közli a törlés iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintett bírósági jogorvoslatot vehet igénybe, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

 

4./ Az adatkezelés korlátozásához való jog, a személyes adatok zárolása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett a saját helyzetével összefüggő okból tiltakozott a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett kérelmezheti a személyes adatainak zárolását a kötelező adatkezelés kivételével.

Ha az érintett zárolás iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül az adatkezelő az érintettel írásban közli a zárolás iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintett bírósági jogorvoslatot vehet igénybe, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

5./ A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez, kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás céljára történik.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

6./ Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés a személyes adatok vagy a személyes adatok különleges kategóriáira vonatkozó hozzájáruláson, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett az egyik fél; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik; azzal, hogy
 3. c) e jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra („az elfeledtetéshez való jog”) vonatkozó pontban írtakat; továbbá adathordozhatósához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait; illetve az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való jog fent írtak szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

7./ Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet, személyes adatok kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszély fennáll..

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság látja el a felügyeleti jogokat, melynek elérhetőségei:

név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím

1530 Budapest, Pf.: 5.

telefonszám

+36 (1) 391-1400

faxszám

+36 (1) 391-1410

központi elektronikus levélcím

ugyfelszolgalat@naih.hu

 

honlap URL-je

http://www.naih.hu

 

ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat  elérhetősége

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata

telefonszám

+36 (1) 391-1400

faxszám

+36 (1) 391-1410

cím

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím

1530 Budapest, Pf.: 5

online ügyintézés elérhetősége

https://naih.hu/online-uegyinditas.html

 

Az adatkezelő eljárása az érintettet megillető a személyes adatokra vonatkozó hozzáféréshez való jog

a helyesbítéshez való jog, törléshez való jog vagy a személyes kezelésének korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog, valamint az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított fent írt határidőkön belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított fent írt határidőkön belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a kérelemben kért tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítsa. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint ha az adatkezelő a tiltakozását elutasította, bírósághoz fordulhat. A per az érintett választása szerint lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei bíróság (a fővárosban a Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni, továbbá személyiségi jogsértés esetén az érintett jogosult sérelemdíj követelésére. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem esetén az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatfeldolgozók

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Különböző extra funkciók (pl. hírlevél-küldés) használata.

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

M.I. Solution Kft.
2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.
06 20/362-8289
info@miclub.hu 
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szolgáltatás használata során az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások működtetése a weboldalon.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az adatfeldolgozó tevékenysége: A http://homeoffashion.shop (webáruház neve) a jobb ügyfél élmény és az eredményesebb tájékoztatás érdekében az M.I. rendszerét használja (M.I. Solution Kft., Magyarország, 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1., www.miclub.hu), mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik termékünk, vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomonkövetése, de ugyanezt az eredményt érheti el, ha a webáruházunkba bejelentkezve a https://shop.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=182d683d43d07d352052e0f95&id=cf379435d3 menüpontban inaktiválja a hírlevél feliratkozását.
Ezen túl webáruházunk felületén történő böngészés során kizárólag olyan sütit helyezünk el a gépén, mely a marketingünk optimalizálásához segít hozzá és semmilyen esetben sem köthetőek az így gyűjtött adatok egy konkrét személyhez.